ที่นี่คือความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “แกรนด์แคนยอนน้ำโขง” เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่ถูกหิน ทราย ใต้น้ำกัดเซาะเป็นเวลายาวนาน ก่อเกิดแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง (ภาษาอีสานเรียกว่า โบก) เป็นที่มาของชื่อสามพันโบก ซึ่งแต่ละโบกมีรูปร่างลักษณะเฉพาะต่างกันไป เช่น โบกรูปหัวใจ โบกรูปดาว โบกรูปมิกกี้เมาส์ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความมหัศจรรย์นี้ได้ในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเห็นประติมากรรมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กินอาณาบริเวณกว้างไกลกว่า 5 กิโลเมตร หากต้องการสัมผัสสามพันโบกอย่างใกล้ชิด ให้ล่องเรือลัดเลาะไปยังจุดสำคัญต่าง ๆ อาทิ ปากบ้อง แก่งสองคอน หาดสลึง ผาหินศิลาเลข และหาดหงส์ นอกจากนี้แล้ว ยังได้ชมวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งโขงที่ดำเนินวิถีประมงท้องถิ่นที่ไม่ทำลายธรรมชาติ เพียงแค่อาศัยเลี้ยงปากท้อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Time Open

-

Address

บ้านโป่งเป้า ต. เหล่างาม และบ้านปากกะหลาง ต. สองคอน อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี 34340

Tel

08 3749 6098

Website

-