– บ้านเมืองปอนเป็น 1 ในหมู่บ้านไทใหญ่ อยู่ในอำเภอขุนยวม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 75 กิโลเมตร

– บ้านเมืองปอนมีทัวร์ครึ่งวันให้สัมผัสความงามของศิลปะ งานฝีมือ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ อาหารพื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่

– ช่วงเช้า : ขับรถไปตามภูเขา ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เมื่อมาถึงจะพบกับไกด์ท้องถิ่นที่วัดเมืองปอน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของคนในชุมชน หลังจากนั้นเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชมศิลปะไทใหญ่และงานฝีมือจากช่างมืออาชีพของชุมชน เรียนรู้วิธีทำตำข่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิม เรียนรู้การทำหมวกจากไม้ไผ่หรือกุบไต

– ก่อนอาหารกลางวันของคุณ : เยี่ยมชมบ้านไตแบบดั้งเดิมและเรียนรู้วิธีการทำอาหารแบบไทใหญ่เพื่อเป็นอาหารในมื้อกลางวันของคุณ

– ช่วงบ่าย : สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ ผ่านกลุ่มผลิตเสื้อผ้าและกลุ่มหัตถกรรมไทใหญ่ ช่วงสายๆบอกลาชุมชนและเดินทางกลับเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอน