22 พฤษภาคม #วันความหลากหลายทางชีวภาพ🍃

ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ🌳

เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน💚

👉🏻ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย🏡

.

👨‍⚖️องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น ‘วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ’ (International Day of Biological Diversity) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่  ในเมื่อมนุษย์ยังคงต้องพึ่งพาธรรมชาติ เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน✅

ช่องทางการติดตามรายละเอียดและข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม

📱 Website : http://bit.ly/2Xx9mrh

📱 Twitter : https://bit.ly/3seUMml

📱 Instargram : https://bit.ly/2K9PDuI

.

#7greens

#เที่ยวไทยให้หายคิดถึง

#ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#7Greensท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม