ความรู้จัก โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ เตรียมความพร้อม #เที่ยวใส่ใจ เพื่อความยั่งยืน

เพราะการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของบ้านเรานั้นยั่งยืน มาร่วมทำความรู้จัก ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’  ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สวยงามมากยิ่งขึ้น


โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นโมเดลที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ส่วนที่มีความเชื่อมโยงกัน คือ

  1. เศรษฐกิจชีวภาพ (Big Economy)
  2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
  3. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ในระยะแรกจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกของโมเดลนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และที่สำคัญคือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค

สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน โดยมีแผนที่จะพัฒนาทั้งการคมนาคม ระบบดิจิทัล รวมถึงสินค้าและบริการที่ดำเนินการด้วยชุมชนท้องถิ่น Green Community เน้นการชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ Green Attraction เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

จะเห็นได้ว่า ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ มีส่วนสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เกิดความยั่งยืน หากได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย การท่องเที่ยวไทยจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และอย่าลืม ‘เที่ยวใส่ใจ’ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโมเดลนี้ สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ