วัดและชุมชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในสังคมไทย วัดร่องเสือเต้น จ. เชียงราย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่วัดและชุมชนดำเนินวิถีชีวิตผสานกันเป็นหนึ่งเดียว


เนื่องจากชาวบ้านไม่มีวัดทำบุญในพื้นที่ จึงสร้างวัดร่องเสือเต้นขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมูบ้าน วัดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือของศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ผู้ซึ่งเคยเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย เมื่อมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ก็ได้นำวิชาที่ร่ำเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชม


วิหารร่องเสือเต้นโดดเด่นในเรื่องการใช้สีน้ำเงินฟ้าและสีทอง สีน้ำเงินฟ้าแสดงถึงธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุและผล เสมือนท้องฟ้าสดใส ส่วนพญานาคที่อยู่หน้าวิหาร สล่านกออกแบบให้ดูน่าเกรงขามและมีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุก บริเวณพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถัดไปคือ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ มีความสูง 20 เมตร ที่ ยอดของพระธาตุบรรจุองค์พระบรมสาริกธาตุเช่นเดียวกัน ส่วนผนังวิหารโดยรอบงดงามด้วยภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ

โทร: 082 026 9038


เมื่อเที่ยววัดในชุมชน ควรรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นเหมือนเดิม Green Heart ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่น ก่อนจุดธูปเทียนควรแกะหนังยางออก เพราะยางทำจากยางพาราธรรมชาติแต่ก็มีสารเติมแต่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ แกะหนังยางแล้วเก็บไว้ไป Reuse ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ไปเที่ยวครั้งไหน ต้องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเคารพในกฎกติกาชุมชน Green Community ไม่ส่งเสียงดังในบริเวณวัด แต่งกายถูกาละเทศะ เพื่อสืบสานความศรัทธาให้วัดอยู่คู่ชุมชนสืบไป