กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

Green Attraction

“ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสงบเรียบง่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย มีวัดวาอาราม ศาสนสถานที่สำคัญ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

สถานที่สำคัญของชุมชนพระบาทห้วยต้ม
– วัดพระบาทห้วยต้ม
– พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านศีลห้า
– รับประทานอาหารมังสวิรัติในแบบของชาวปกาเกอะญอ
– ชมการแสดงกลองสะบัดชัยจากเด็กในชุมชน
– เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม workshop เช่น การตีมีด การทอผ้าฝ้าย เป็นต้น
– เที่ยวชม สักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย วัดบ้านปาง วัดพระธาตุดวงเดียว เป็นต้น
– อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปลูกต้นไม้ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และพัฒนาอาชีพให้ชุมชน

การเดินทาง
ชุมชนพระบาทห้วยต้มอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 173 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-อำเภอป่าซาง-อำเภอลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้มสภาพถนนเป็นลาดยางวิธีการเดินทางมี 2 วิธี คือ ทางบกและทางน้ำ
เส้นทางการเดินทางมี 5 เส้นทาง คือ
1. เชียงใหม่-ลำพูน-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
2. เชียงใหม่-สันป่าตอง-บ้านโฮ่ง-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
3. เชียงใหม่-ลำน้ำปิง-เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก-ผ่านแก่งก้ออุทยานแห่งชาติแม่ปิง-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
4. ฮอด-ดอยเต่า-ลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม
5. ลำปาง-เกาะคา-เสริมงามลี้-ศูนย์ฯพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม ที่ตั้งชุมชน : ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
0 5351 8059,0 5354 6337 หรือ ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวโครงการหลวง 0 5381 0765-8 ต่อ 104 ,108

ภาพจาก https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A1-898324636871120/