พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Green Attraction

พระบรมมหำรำชวัง เป็นสถานที่ที่มีความ สำคัญต่อชาวไทยอย่างมากเนื่องจาก เป็นที่ประทับและจัดพระราชพิธีสำคัญใน ประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญของประเทศคือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต