พระราชวังบ้านปืน หรือพระรามราชนิเวศน์

Green Attraction

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์ให้สร้าง พระราชวังบ้านปืนโดยพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นพระราชนิเวศน์สำหรับ ประทับแรมในฤดูฝนให้จัดซื้อที่จาก ราษฎรและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตและสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง- ราชานุภาพ ทรงเป็นแม่กองงานก่อสร้าง ออกแบบตามสถาปัตยกรรมยุโรป