พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Green Attraction

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งเรียน รู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ รูปแบบใหม่ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ จาก นิทรรศการและสิ่งจัดแสดงที่ดูได้แต่ตา ไปสู่ห้องเรียนรู้ลงมือทำ ทดลอง และ ปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริของคน กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไป ขยายผลในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย