พิพิธภัณฑ์ จังหวัด นนทบุรี

Green Attraction

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี อยู่ในอาคาร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ริมท่าน้ำนนท์ ซึ่งตัวอาคารสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันใช้เป็นอาคาร จัดแสดงองค์ความรู้จากจังหวัดนนทบุรี ผ่านนิทรรศการอันทันสมัย ลักษณะ อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน