มิวเซียมสยาม

Green Attraction

มิวเซียมสยามอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แต่ให้ความรู้ที่กว้างไกลออกไปจนครอบคลุม ดินแดนสุวรรณภูมิ เริ่มต้นจากความเป็นมาของผู้คน ในสุวรรณภูมิ การสร้างบ้านแปลงเมือง สื่อสารผ่าน นิทรรศการที่ชื่อ เรียงความประเทศไทย เป็นเรียงความ ฉบับใหม่ที่บรรดานักวิชาการหลากหลายแขนง และนักพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของเมืองไทยจับมือกัน สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ ของคนไทย บูรณาการความรู้หลากหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยวิทยา ธรรมชาต วิทยา โบราณคดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี