วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร

Green Attraction

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หรือวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นพระอาราม หลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๕ เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง เมื่อถึงรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า วัดเบญจบพิตร หมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ ซึ่ง ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดในสมัยนั้น กระทั่ง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดเบญจมบพิตร ครั้งใหญ่ และพระราชทานนามโดยทรง เติมอักษร ม ตรงคำว่า เบญจ และ สร้อยต่อท้ายชื่อวัด เป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แปลว่าวัด ของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕