วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคลน

Green Attraction

วิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองโคลน  ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ร่วมปลูกป่าโกงกาง ต้นแสม ลำพู เพื่อขยายพื้นที่ป่า และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในผืนป่าแห่งนี้  พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงกับการถีบกระดานเลนเก็บหอย รับประทานอาหารกลางวันบนกระเตงเฝ้าหอย ชมการเลี้ยงหอย ศึกษาพฤติกรรมการหาอาหารของลิงแสม

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวัน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน คุณพีร์นิธิ (เชษฐ์) รัตนะพงศ์ธระ (ประธานชมรม)
โทร.086-177-7942 , 089-746-8803 ,034-731-188
ผู้ใหญ่ชง โทร. 0 3473 1188, 08 6177 7942, 08 3155 4704
ค่าเช่าเรือและที่พัก 1 วัน 1 คืน 1,000 บาท / คน
(ควรติดต่อจองเรือล่วงหน้า)