ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)

Green Attraction

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) รวบรวมความรู้ด้านการ ออกแบบ จากวงการออกแบบไทยและวงการออกแบบโลก ซึ่งนอกจากจะนำเสนอผลงานการออกแบบแล้วยังมีนิทรรศการ นำเสนอบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์งานของ นักออกแบบใน ๑๐ ประเทศผู้นำด้านการออกแบบ ผ่านนิทรรศการ ถาวรที่ชื่อ ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้ หรือ What is Design? บนพื้นที่ ๓๐๐ ตารางเมตร ควบคู่กับพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน อีก ๕๐๐ ตารางเมตร นำเสนอผลงานออกแบบจากนักออกแบบ ทั่วโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ต่าง ๆ พร้อมคำอธิบายถึงแนวคิด และรายละเอียดของงานออกแบบ