หาดหัวหิน และเขาตะเกียบ

Green Attraction

หาดหัวหินเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชายทะเลแห่งแรกของเมืองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพอพระราชหฤทัย หาดหัวหินเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง วังไกลกังวล บริเวณหาดหัวหิน บนพื้นที่กว่า ๓๐๐ ไร่ เพื่อเสด็จ พระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ