เกาะเกร็ดและวัดปรมัยยิกาวาส

Green Attraction

เกาะเกร็ด คือ ตัวแทนของวิธีคิดและ วิถีชีวิตชาวมอญในเขตลุ่มเจ้าพระยา แต่เดิมชาวบ้านบนเกาะเรียกบริเวณที่ ตัวเองอาศัยว่าเกาะศาลากุน ตามชื่อ ที่ปรากฏในโฉนดที่ดินสมัยรัชกาลที่ ๕ และมีวัดศาลากุน ซึ่งสันนิษฐานว่า เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน )เป็นผู้สร้าง วัดและบุกเบิกผืนดินบริเวณนี้เพื่อให ชาวมอญได้ตั้งชุมชน ต่อมาเมื่อตั้งอำเภอ ปากเกร็ด เกาะศาลากุนจึงมีฐานะ เป็นตำบลและเรียกว่า ตำบลเกาะเกร็ด เกาะนี้จึงชื่อว่า เกาะเกร็ด จนถึงปัจจุบัน