เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

Green Attraction

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นป่าต้นน้ำหนึ่งในไม่กี่แห่งในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยเป็น ต้นน้ำของลำน้ำสนธิซึ่งไหลไปบรรจบแม่น้ำป่าสักแล้วไหลลง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สภาพภูมิประเทศของป่าซับลังกาล้อมรอบ ด้วยเทือกเขา ด้านทิศเหนือล้อมรอบด้วยเทือกเขาพังเหยติดกับ จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตกกั้นด้วยเทือกเขารวกติดกับจังหวัดเพชรบรณ ทิศใต้ติดกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สังคมป่าซับลังกา ประกอบด้วยป่าหลายชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ เส้นทางห้วยพริก-น าตกผาผึ้ง-เขาจันทน์ผา เพื่อตามรอย ความงามของเห็ดแชมเปญ และกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์เหลือง ปราจีน รวมระยะทาง ๓.๒ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ ๔ ชั่วโมง เส้นทางห้วยประดู่-ถ าพระนอก-ถ าสมุยกุย (เส้นทางสะเทิน น าสะเทินบก) ระยะทางไป-กลับ ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร หรือ ระยะทางการล่องแพ ไปกลับ ๑,๔๐๐ เมตร ชมธรรมชาต ที่สวยงาม ความลึกลับของถ้ำผานอกและถ้ำสมุยกุย