เขายี่สาร

Green Attraction

เขายี่สาร ชุมชนโบราณร่วมสมัยกับ กรุงศรีอยุธยา ชาวเขายี่สารตั้งบ้านเรือน อยู่ติดริมทะเลบริเวณอ่าวบางตะบูน ม เขายี่สารซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวในจังหวัด สมุทรสงครามช่วยกำบังภัยธรรมชาติ ภูมิปัญญาของชาวเขายี่สารสั่งสม องค์ความรู้เรื่องการกินอยู่กับวิถีชีวิตที่ต้อง อยู่อาศัยในเขตน้ำจืด น้ำเค็ม และ น้ำกร่อยมาอย่างยาวนาน เมนูอาหาร จึงโดดเด่นกว่าที่อื่น เช่น การใส่ ใบชะครามลงในสำรับกับข้าว ซึ่งชะคราม เป็นพืชเฉพาะถิ่น ชอบขึ้นบริเวณน้ำกร่อย ไปจนถึงน้ำเค็ม พบมากบริเวณรอบ นาเกลือรวมถึงตามป่าชายเลน บริเวณ เขายี่สารซึ่งมีการทำนาเกลือจึงเป็นทำเล