เส้นทางเมืองแม่ฟ้าหลวง มหัศจรรย์แห่งชีวิตคนกับป่า สืบสานวิถีเกษตรยั่งยืน สู่อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย

เชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม แวดล้อมด้วยภูเขาสูง ป่าไม้ และแม่น้ำ ผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยตั้งแต่บนยอดดอย ไปจนถึงบริเวณที่ราบในระหว่างหุบเขา ชาวเชียงรายจึงมีชีวิตผูกพันกับผืนป่ามาช้านาน เส้นทางนี้จะพาไปตามรอยความสำเร็จของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพลิกฟื้นผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด จนปัจจุบันกลายเป็นดินแดนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute details

โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเรียนรู้ศาสตร์ เข้าใจศิลป์ในพื้นที่ของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบของการปลูกป่าในใจคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตั้งอยู่บนเขานางนอน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาถึง ๖ ชนเผ่า ซึ่งมีประวัติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผืนดินแถบนี้มาช้านาน

พระตำหนักดอยตุง - หอแห่งแรงบันดาลใจ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

จุดหมายแรกของเช้าวันนี้ คือ พระตำหนักดอยตุง สมเด็จย่าทรงสร้างพระตำหนักแห่งนี้ขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง เพื่อเป็นที่ประทับและทรงงานแก้ไขปัญหาบนดอยตุงเมื่อครั้งทรงมีพระชนม์ชีพ มีการออกแบบเรียบง่ายด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานชาเลต์ที่มีกลิ่นอายของพระตำหนักเดิมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นรอบ

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ - ร้านจันกะผัก - หมู่บ้านปางห้า

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คือจุดหมายของเช้าวันนี้ที่จะได้ชมต้นกำเนิดของเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านสายพันธุ์ดี เปี่ยมด้วยสารอาหารชั้นเยี่ยม ร่วมสัมผัสวิถีเกษตร เยี่ยมชมแปลงผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช

ดอยช้าง

เช้าวันนี้ ออกเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงราย ไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับทะเลปานกลาง ๑,๗๐๐ เมตร แหวกม่านหมอกเหนือหมู่บ้านชาวไทยภูเขาสู่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จะพบกับ ดอยช้าง ดินแดนที่รายล้อมไปด้วยต้นกาแฟกว่าสามหมื่นไร่ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความสูงเหมาะสม อากาศเย็นตลอดทั้งปี มีดินอุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำเพียงพอทำให้ดอยแห่งนี้เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟอะราบีกาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

clear