โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน

Green Attraction

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต และธรรมชาติ ชุมชนริมน้ำน่าน ที่ยังคงวิถีความผูกพันกับสายน้ำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งอนุรักษ์ปลาในลำน้ำ และอนุรักษ์ ป่าชุมชน