GONG VALLEY (ก้องวัลเลย์)

Green Activity

ก้องวัลเลย์ หรือวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นสวนผสม ผลไม้ ยาง กาแฟ จากแนวคิดที่ชาวสวนเกษตรกรโดยทั่วไปไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตของตัวเองได้ ก้องวัลเลย์พยายามแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตผลเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แบบยั่งยืนสูงสุดและพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อการค้า ก้องกาแฟ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โฮมสเตย์ โฮม อินเตอร์ ภายใต้ชื่อ ก้องวัลเลย์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายภาคส่วนทั้งนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวและการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ที่นับว่าเป็นการทำอาชีพที่มีความหลากหลายทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น สมาชิกของกลุ่มและภาครัฐที่ร่วมผนึกกำลังด้านความคิดเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่ชุมชน เพื่อกลุ่มที่พักและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มอื่นๆ ทำให้นักศึกษา นักท่องเที่ยว สามารถใช้บริการและองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาให้ยั่งยืนขึ้น

กิจกรรมที่น่าสนใจ
– เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต และการใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่คัดเมล็ด การคั่ว การบด และรวมถึงจัดส่วนผสมอย่างลงตัว
– นอนพัก สัมผัสธรรมชาติเงียบ สงบ แบบเป็นกันเองในวิถีชุมชน ที่ “ก้อง วัลเล่ย์”

GONG VALLEY (ก้องวัลเลย์)
ที่ตั้ง: บ้านบกกราย 62/1 ม.8 ต.น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110
ติดต่อสอบถามได้ที่…
โทรศัพท์ : 0 3512 3456
โทรสาร : 0 3512 3456
โทรศัพท์มือถือ : 08 7268 1285
เว็บไซต์ www.gongvelley.com
อีเมล: billythegong@live.com