ORIENTAL GARDEN สวนสวรรค์…ตะวันออก

Green Attraction

ORIENTAL GARDEN สวนสวรรค์…ตะวันออก สถานที่ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ชมโรงงานแปรรูปผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนทอด ทุเรียนกวน สับปะรดทอด มะม่วงทอด ขนุนทอด และแปลงผักปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน ชมการผลิตไบโอดีเซลเบื้องต้นจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วของโรงงาน ชมบ่อสาหร่ายทะเล พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว อีกมากมาย เช่น น้ำปลา กะปิเกาะช้าง น้ำมันเหลืองเมืองตราด งอบใบจาก เป็นต้น (ถ้ามาในช่วง เม.ย.-ก.ค. จะมีการจัดนำเที่ยวชมสวนผลไม้ปลอดสารของชาวบ้าน)