.
  • ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็คงเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าโลกเรานั้นกำลังแบกรับกับปัญหาในทุกๆด้านอย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดจำนวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ผลกระทบที่ว่านี้ส่งผลไปในทุกๆองคาพยพ ตั้งแต่แหล่งน้ำ ป่าไม้ ผืนดิน และอากาศ ที่ผ่านมา องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกเองนั้นก็มีส่วนในเรื่องนี้ เพราะกิจกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น 1,307 ล้านตัน (ค.ศ.2006) หรือประมาณร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยจำนวนนี้เกิดขึ้นจากการคมนาคมทางอากาศร้อยละ 40 การขนส่งทางบกร้อยละ 32 และการขนส่งอื่นๆรวมร้อยละ 3 ขณะที่ที่พักแรมก็สร้างมลภาวะไว้ถึงร้อยละ 21 ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 นั่นเป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ทุกวันนี้เป้าการเติบโตของการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การพยายามสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ย่อมหมายความว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการและแผนงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมสร้างจิตสำนึก รวมถึงการปฏิบัติในการลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กับโครงการที่เรียกว่า แนวคิด 7 Greens
    Nowadays we are fully aware of serious problems our world is facing be it deteriorating natural resources and human activities that have impacts on water, forest, land or even air. World travel industry, according to UNWTO, also contributes to this problem as it released 1,307 million tones of green house gas to the atmosphere (2006) or 5 percent of the total green house gas emission. The amount comes from air transportation 40 percent, 32 percent from land transportation, 3 percent from other transportation, 21 percent from hotel and accommodation and 4 percent from tourism activities. That's the figure from the past 5 years whereas the growth target of travel industry is constantly on the rise. This means the impact from the tourism industry on the environment would inevitably be increased.