.

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (GREEN PLUS)

GREEN PLUS

“จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

การแสดงออกของบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรในการสนับสนุนแรงกาย หรือสติปัญญา หรือบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อร่วมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคามอันเกิดจากภาวะโลกร้อน

หลักสามประการที่จะบอกความเป็นคนสีเขียวอย่างแท้จริงก็เห็นจะเป็นคำว่า Reduce reuse recycle หรือจะแปลกว่าลด ละ เลิก และนำกลับมาใช้ใหม่ก็เรียกได้ว่าครบองค์ของความเป็นคนสีเขียวตัวจริงเสียงจริง และคำสามคำนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งในฐานะปัจเจก คือการลดการใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็น ละปริมาณสิ่งของที่คิดว่าเกินพอดี เลิกหากคิดว่าสิ่งของนั้นไม่จำเป็นต่อชีวิต และหากนำสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็ถือว่าคุณเป็นคนสีเขียวได้เต็มร้อยทีเดียว เช่นเดียวกัน หากคุณเป็นคนที่อยู่ในฐานะผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว ที่นำหลักการนี้มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วย หรือคุณจะเป็นคนในชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น คาถานี้ก็นำมาปฏิบัติได้ให้ผลไม่ต่างกัน และหากการนำสิ่งใดกลับมาใช้ใหม่ โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปผสมด้วยแล้วล่ะก็ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่อาจมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาไม่มากก็น้อย แต่อย่างน้อยๆ ก็คือ คุณสามารถลดต้นทุนของชีวิต และลดต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติได้ไปพร้อมๆกันทีเดียว

แต่หากต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ เป็น Green Plus อย่างแท้จริง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ทำแผนสำหรับการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไว้ดังต่อไปนี้ (สามารถอ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

Individual, groups or organizations’ physical and intellectual expression or monetary contributions to help preserve and revive the surrounding of tourism attractions or activities that help reduce the impact of global warming

Three principles that truly describe being green are “Reduce” “Reuse” and “Recycle” which apply also to individuals where one uses only what’s necessary, avoids consuming excessively, ceases the consumption if it’s not a necessity and reuses or recycles when possible. Three rules can also be fruitful for entrepreneurs or community. Adding creativity to the recycled could lead to award winning eco-friendly products. At least you are already lessening the cost of living life as well as of natural resources.

However if you really desire to be responsible for society and environment, TAT’s Green Plus has these operational guidelines for you.

เอกสารเพิ่มเติม

สำหรับผู้ประกอบการเรื่องที่พัก

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านที่พัก

แนวปฏิบัติคือ มีส่วนร่วมหรือสนับสนุน การรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ

 • รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกระดับนำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือบริษัทไปปฏิบัติที่บ้านตามความเหมาะสม
 • มีการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสละแรงกาย หรือกำลังความคิดในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
  1. ร่วมสมทบทุนปลูกต้นไม้/ปลูกป่าตามแหล่งต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม หรือปลูกพืชที่ เป็นอาหารของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยดูดซับ ก๊าซ CO2 ควบคู่ไปด้วย
  2. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และให้ความร่มรื่น การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  3. ร่วมสมทบทุนหรือสละแรงกายหรือกำลังความคิดในการสร้างปะการังเทียม และแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่หลบภัยของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ
  4. ช่วยจัดเก็บขยะตามแนวปะการัง โขดหินและชายหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยว
  5. ช่วยจัดเก็บและคัดแยกขยะตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน วัด โบราณสถาน ฯลฯ ตามแต่โอกาส
  6. ช่วยวางแผน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน
  7. ช่วยบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นโปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในเขตทุรกันดาร หรือที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนอน อาหารกระป๋อง-อาหารแห้ง เป็นต้น
สำหรับเจ้าของธุรกิจสปา

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านสปา

แนวปฏิบัติที่สามารถทำได้คือ การมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ

 • องค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกระดับนำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือบริษัทไปปฏิบัติที่บ้านตามความเหมาะสม
 • มีการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสละแรงกาย หรือกำลังความคิดในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
  1. ร่วมสมทบทุนปลูกต้นไม้/ปลูกป่าตามแหล่งต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม หรือปลูกพืชที่เป็นอาหาร ของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่ไปด้วย
  2. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ และให้ความร่มรื่น การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  3. ร่วมสมทบทุนหรือสละแรงกายหรือกำลังความคิดในการสร้างปะการังเทียม และแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่หลบภัยของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ
  4. ช่วยจัดเก็บขยะตามแนวปะการัง โขดหินและชายหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยว
  5. ช่วยจัดเก็บและคัดแยกขยะตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน วัด โบราณสถาน ฯลฯ ตามแต่โอกาส
  6. ช่วยวางแผน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน
  7. ช่วยบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นโปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในเขตทุรกันดาร หรือที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนอน อาหารกระป๋อง-อาหารแห้ง เป็นต้น
สำหรับเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว

การสร้าง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว

แนวปฏิบัติคือ บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน การรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ

 • องค์กรหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานทุกระดับนำแนวทางและข้อปฏิบัติในการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรหรือบริษัทไปปฏิบัติที่บ้านตามความเหมาะสม
 • มีการรณรงค์ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ บริจาคทุนทรัพย์ หรือสละแรงกาย หรือกำลังความคิดในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ
  1. ร่วมสมทบทุนปลูกต้นไม้/ปลูกป่าตามแหล่งต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม หรือปลูกพืชที่เป็นอาหาร ของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่ไปด้วย
  2. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และให้ความร่มรื่น การจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  3. ร่วมสมทบทุนหรือสละแรงกายหรือกำลังความคิดในการสร้างปะการังเทียม และแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่หลบภัยของสัตว์น้ำชนิดต่างๆ
  4. ช่วยจัดเก็บขยะตามแนวปะการัง โขดหินและชายหาดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยว
  5. ช่วยจัดเก็บและคัดแยกขยะตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน วัด โบราณสถาน ฯลฯ ตามแต่โอกาส
  6. ช่วยวางแผน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน
  7. ช่วยบริจาควัสดุอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นโปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในเขตทุรกันดาร หรือที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนอน อาหารกระป๋อง-อาหารแห้ง เป็นต้น