วิธีการร่วมสนุกHow to Participate

ส่วนที่ 1

ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

PART 1

PART I. Personal Data

 • ชื่อ *
 • นามสกุล *
 • อีเมล *
 • เบอร์โทร
 • 1. เพศ *
 • 2. อายุ *
 • 3. ท่านเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • อื่นๆ โปรดระบุ
 • ถัดไป Next

  ส่วนที่ 2

  คำถามเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  PART 2

  Your attitudes and behaviour regarding ecotourism.

 • 4. การรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะที่ท่องเที่ยวไม่ยุ่งยากจนเกินไปสำหรับท่าน
 • 5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 6. ท่านไม่สนับสนุนสินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • 7. ท่านศึกษาข้อมูลของสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างละเอียดก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • 8. เมื่อท่านไปเที่ยวตามแหล่งชุมชน สังคม วัฒนธรรม ท่านปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวนั้นเสมอ
 • 9. ท่านปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งก่อนออกจากที่พัก
 • 10. ท่านเลือกที่จะเดินหรือขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ทุกโอกาสที่ทำได้
 • 11. ท่านเก็บขยะและทิ้งลงถังหรือสถานที่ที่จัดไว้ให้เสมอ
 • 12. ท่านมักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก หรือเลือกใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • 13. ท่านยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
 • ถัดไป Next

  ส่วนที่ 3

  การใช้งานเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/7greens

  PART 3

  Website usage https://www.tourismthailand.org/7greens

 • 14. ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราหรือไม่
 • สื่อออนไลน์ โปรดระบุ
 • อื่นๆ โปรดระบุ
 • 15. ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านเข้าชมเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
 • 16. ท่านจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากเหตุผลอะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • อื่นๆ โปรดระบุ
 • 17. สิ่งที่ท่านต้องการหรือคาดหวังให้มีในเว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • อื่นๆ โปรดระบุ
 • ถัดไป Next

  ส่วนที่ 4

  ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/7greens

  PART 4

  The satisfaction of website usage https://www.tourismthailand.org/7greens

 • 18. เว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ
 • 19. ตัวอักษรในเว็บไซต์อ่านง่ายสบายตา
 • 20. เว็บไซต์ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย อ่านและค้นหาข้อมูลได้สะดวก
 • 21. ชื่อเว็บไซต์สามารถจดจำได้ง่ายหรือค้นหาได้ง่าย
 • 22. ข้อมูลในเว็บไซต์มีประโยชน์สำหรับการวางแผนการท่องเที่ยว
 • 23. สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในเว็บไซต์น่าสนใจ
 • 24. เว็บไซต์มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
 • 25. เนื้อหาในเว็บไซต์สนุก อ่านเพลิน น่าไปเที่ยว
 • 26. หลังจากที่เข้าชมเว็บไซต์แล้วท่านเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • 27. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/7greens
 • ถัดไป Next

  ส่วนที่ 5

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเฟสบุ๊ค “7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

  PART 5

  Satisfaction with our Facebook page https://www.facebook.com/7GreensThailand/

 • 28.1. รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นำเสนอน่าสนใจ
 • 28.2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่
 • 28.3. สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นำเสนอในเฟสบุ๊คบางแห่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณ
 • 28.4. สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ปรากฏในเฟสบุ๊คทำให้อยากตามไปเที่ยวบ้าง
 • 28.5. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมมีเพียงพอที่จะใช้วางแผนการเดินทางได้
 • ถัดไป Next

  กติกาRule

  รางวัลPrizes

  เงื่อนไขการรับรางวัลConditions of receiving prizes