ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ในพื้นที่ภาคใต้นั้นหลายพื้นที่เป็นพรุ คือมีสภาพดินเปรี้ยวและคุณภาพต่ำ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ           หารายได้ จนอาจจะส่งผลไปถึงปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินในพื้นที่พรุ แก้ปัญหาดินเค็มให้ชาวบ้านสามารถทำการเกษตรได้ ต่อมายังได้พัฒนาแนวทางอื่น ๆ ในด้านเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ให้ชาวบ้านรู้จักใช้ผสมผสานกัน รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำกินหลาย ๆ ด้าน

ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ให้ทั้งนักวิชาการ นักปฏิบัติและชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรมาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลในมุมมองของตน เกิดการศึกษาและวิจัยเพื่อแก้ปัญหา เพื่อในที่สุดจะได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตเลี้ยงชีพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ชาวบ้านแต่ผู้ที่มาเยี่ยมชมก็ยังสามารถได้ความรู้หลายด้านทั้งเรื่องเกษตรยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว การฝึกอบรมศิลปาชีพและงานอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนนำไปต่อยอดพัฒนาในพื้นที่ของตนเองให้สามารถสร้างประโยชน์ แก่ตนเองได้ ที่สำคัญคือเป็นการให้ความรู้คู่กับการลงมือทำจากความรู้ของทุกภาคส่วนแบบผสมผสานทั้งจากนักวิชาการ นักการเกษตรและจากความรู้ของคนในท้องถิ่น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจัดการเพื่อให้องค์ความรู้เป็นระบบและเกิดผลสูงสุด

นักท่องเที่ยวที่มาชมจะได้ชมนิทรรศการป่าพรุ ชมโครงการแกล้งดิน เรียนรู้การเกษตรยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ ศึกษาการเลี้ยงสัตว์แบบพื้นบ้าน และได้ชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้าน

กิจกรรมไฮไลต์

 • เรียนรู้การแก้ปัญหาเรื่องดินในพื้นที่พรุ ตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการโครงการแกล้งดิน
 • ศึกษาแนวทางเกษตรยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชาวบ้าน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
 • ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีมีงานของดีเมืองนรา รวบรวมสิ่งที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาส เช่น งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษ งานวันกระจูด งานประชันเสียงนกเขาชวา งานวันลองกองและงานแข่งเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทาน
 • เดือนเมษายนของทุกปีมีเทศกาลอาหารจานเด็ดสุไหงโก-ลก เป็นงานรวบรวมอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • วัดชลธาราสิงเห (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

 • อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (แผนที่)

 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร (แผนที่)

  เวลา 09.00-16.00 น.

 • พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • อยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง และบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 • 0 7351 3562, 0 7363 1033, 0 7363 1038

 • www.pikunthong.com

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง