AMAZING

GREEN ROUTE

เส้นทางเมืองแม่ฟ้าหลวง มหัศจรรย์แห่งชีวิตคนกับป่า สืบสานวิถีเกษตรยั่งยืน สู่อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย จังหวัดเชียงราย

เชียงราย จังหวัดเหนือสุดแดนสยาม แวดล้อมด้วยภูเขาสูง ป่าไม้ และแม่น้ำ ผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยตั้งแต่บนยอดดอย ไปจนถึงบริเวณที่ราบในระหว่างหุบเขา ชาวเชียงรายจึงมีชีวิตผูกพันกับผืนป่ามาช้านาน เส้นทางนี้จะพาไปตามรอยความสำเร็จของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพลิกฟื้นผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกพืชเสพติด จนปัจจุบันกลายเป็นดินแดนเขียวขจีที่เต็มไปด้วยพืชเศรษฐกิจ

เริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ สินค้าแบรนด์ “ดอยตุง” พร้อมเรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จากนั้นดื่มด่ำกับอาณาจักรดอกไม้เมืองหนาวใน สวนแม่ฟ้าหลวง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่สร้างคุณค่าให้กับชาวดอยตุงที่ นวุติ และน้อมรำลึกเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ ลงจากดอยมาศึกษาข้อมูลพืชน้ำมันมากคุณประโยชน์โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต่อจากนั้นไปซึมซับวิถีเกษตรแบบยั่งยืนใน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และไปปั่นจักรยานเที่ยวรอบ หมู่บ้านปางห้า สัมผัส งานศิลป์กระดาษสารักษ์โลกที่ จินนาลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา ปิดท้ายเส้นทางบน ดอยช้าง ณ อาณาจักรกาแฟอะราบีกาไทย

 

สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ตะละภัฏ เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภายหลังพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต สมเด็จย่าทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส พระราชธิดาทั้งสามพระองค์เพียงลำพังตั้งแต่พระชนมายุเพียง ๒๙ พรรษา ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านของพระมหากษัตริย์ไทย ไม่ว่าจะเป็น พระราช

จริยวัตรอันอ่อนโยน ความพอเพียง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งถูกถ่ายทอดสู่พระราชโอรสธิดาโดยตรง และด้วยพระราชจริยวัตรเปี่ยมพระเมตตานี้ ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ทรงมีพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรไทยที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เสด็จไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศและได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข อาหาร และสิ่งของอันเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ

ในปี ๒๕๔๓ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ในฐานะทรงเป็น บุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวม ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม สมเด็จย่าไม่ได้ทรงเป็นเพียงต้นแบบชีวิตของพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยทั้งแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติมRead more
รายละเอียดเส้นทางRoute Details
วันที่DAY

1

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเรียนรู้ศาสตร์ เข้าใจศิลป์ในพื้นที่ของ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ต้นแบบของการปลูกป่าในใจคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตั้งอยู่บนเขานางนอน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาถึง ๖ ชนเผ่า ประกอบด้วย อาข่า ลาหู่ จีนก๊กมินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทลัวะ ซึ่งมีประวัติและเรื่องเล่าเกี่ยวกับผืนดินแถบนี้มาช้านาน ก่อนออกเดินทาง...มาร่วมย้อนเวลาเพื่อรับรู้ประวัติความเป็นมาอันยาวไกลของดอยตุง ที่วันนี้กลายมาเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บนดอยนี้ โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๑ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จย่าได้ทรงศึกษาโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาบนพื้นที่ดอยตุงโดยยึดหลักการแก้ไขแบบบูรณาการ คือ หากจะปลูกป่าบนดอยตุง จำเป็นต้องปลูกคนด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน สมเด็จย่าทรงใช้วิธีการปลูกป่าในใจคนก่อน โดยการพัฒนาศักยภาพคนควบคู่กับสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน เริ่มจากการจ้างแรงงานเพื่อปลูกป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย ปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นของตัวเอง เช่น กาแฟ และแมคคาเดเมีย เมื่อชาวบ้านเห็นคุณค่าของผลผลิตจากพืชเหล่านี้ จึงเกิดความรู้สึกความหวงแหนและอยากจะอนุรักษ์ผืนป่าไว้ ดั่งเป็นขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่สร้างมูลค่าให้กับพวกเขา เป็นเวลากว่าสามสิบปีที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้พยายามซึมซับสิ่งเหล่านี้จนประสบความสำเร็จในที่สุดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกฝิ่นจึงได้หมดไปอย่างถาวร จากท้องฟ้าที่เคยมืดมิด วันนี้กลับสว่างไสว ดอยตุง กลายเป็น “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” ต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวัง พลิกฟื้นผืนป่า ช่วยชีวิตผู้คนให้ไม่ตกอยู่ในวงจรความเจ็บ ความจน และความไม่รู้อีกต่อไป ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามสมเด็จย่าว่า "แม่ฟ้าหลวง" ของปวงชน
อ่านเพิ่มเติมRead more

ดอยตุงโมเดล

จากผลสำเร็จของการพัฒนาดอยตุง เปลี่ยนผืนดินที่ปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืชที่ให้สารเสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม มาเป็นผืนดินที่ร่มเย็นด้วยป่าเศรษฐกิจสีเขียว ชุบชีวิตใหม่ให้กับชาวดอยตุง ความสำเร็จนี้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก และกลายเป็น “ดอยตุงโมเดล” หลายประเทศที่ประสบปัญหาคล้ายกันนำหลักการนี้ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน เป็นต้น   วันนี้จะพาไปสัมผัสกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะได้พูดคุย ทักทาย กับชาวดอยตุงอย่างเป็นกันเอง รวมไปถึงได้เรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงดอยตุง ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย มีโรงงานผลิตสินค้าหัตถกรรม   ยลวิถีผ้าทอแห่งดอยตุง จากการปลูกป่า มาสู่การปลูกคน ไม่เพียงสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับผืนดินบนดอยตุงเท่านั้น แต่ต้องสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาชีพให้กับชาวดอยตุงเช่นกัน เริ่มต้นจากสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว ว่าชาวเขาบนดอยตุงมีภูมิปัญญา มีความสามารถอะไรบ้าง ก็นำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นวิชาชีพ เช่น ป้าคำ ต๋าคำจริง มีความรู้ด้านการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ จึงได้รับโอกาสให้มาเรียนรู้ฝึกฝนการทอผ้าพัฒนาเป็นอาชีพ สืบสานปณิธานของสมเด็จย่าที่ต้องการฟื้นฟูและพัฒนาคนบนดอยตุงให้มีการอยู่ดีกินดี จากกี่ทอผ้าตัวเล็ก ๆ เพียงไม่กี่ตัว ปัจจุบันกลายมาเป็น โรงงานทอผ้า-เย็บผ้า ที่ก้าวสู่อุตสาหกรรมผ้าทอส่งออกระดับโลก
อ่านเพิ่มเติมRead more

มองศิลป์งาม…นามกระดาษสา

ฝั่งตรงข้ามของโรงงานทอผ้า เป็นที่ตั้งของโรงงานกระดาษสา ต้นปอสาเป็นไม้พื้นถิ่นของดอยตุงที่มีจำนวนมาก จึงนำเปลือกของกิ่งปอสากับเศษวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ มาสร้างเสริมเติมแต่งไอเดีย จนเกิดเป็นกระดาษสาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์ดอยตุง ปัจจุบันโรงงานกระดาษสา มีกระบวนการผลิตสองรูปแบบ คือ แบบญี่ปุ่นและแบบไทย เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการผลิตและเรียนรู้การช้อนเยื่อกระดาษสาด้วยตัวเอง ข้าง ๆ โรงงานสีเขียว ยังมีสวนสีเขียวให้เยี่ยมชม             ไม่ไกลจากโรงงาน จะได้ยินเสียงเพลงดังแว่วมา เดินตามเสียงเพลงไปเรื่อย ๆ จะไปเจอกับฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี เสียงเพลงนี้ เปิดบรรเลงให้แม่ไก่ในฟาร์มฟังพร้อมวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน เพื่อให้แม่ไก่ฟักไข่อย่างมีความสุข ในขณะ เดียวกัน แม่ไก่เหล่านี้ยังได้กินอาหารปลอดสารเคมี เช่น พืชผักจากสวนในโครงการ ไข่ไก่ที่นี่จึงเป็นไข่ออร์แกนิก ฟองโต คุณภาพดี ถัดจากฟาร์มไก่จะพบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบบึงประดิษฐ์ (“ระบบบึงประดิษฐ์” เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ) ซึ่งอาศัยวิธี “ใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ” เป็นหลัก ประกอบด้วย เครื่องเติมอากาศสำหรับเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ เสริมด้วยการปลูกต้นกกและหญ้าแฝกให้รากทำหน้าที่เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียช่วยกำจัดของเสียที่มีอยู่ในน้ำ ประกอบกับปลูกต้นพุทธรักษาไว้ด้านข้างบ่อ ช่วยดูดซับของเสียและทำให้น้ำสะอาดยิ่งขึ้น ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่ทำลายระบบนิเวศ ส่วนต้นกกและหญ้าแฝกที่ปลูกในบึงประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมทอผ้าได้ เช่น ผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น ส่วนน้ำที่บำบัดแล้ว นำไปใช้รดต้นไม้ในบริเวณโรงงานและแปลงผักได้ต่อไป             ใกล้ ๆ กันจะพบแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีทั้งผักกาด หัวหอม ผักชี มะเขือ และพืชผักอีกนานาชนิด ซึ่งปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและปุ๋ยหมักไส้เดือน ส่วนผลผลิตที่ได้จะส่งไปยังครัวตำหนักบนดอยตุง
อ่านเพิ่มเติมRead more

อิ่มอร่อยกับเมนูปลอดสารที่ครัวตำหนัก

อิ่มอร่อยกับเมนูปลอดสาร มื้อกลางวันนี้ เดินทางขึ้นมายังดอยตุง เพื่อเติมพลังกายให้พร้อมสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายที่ครัวตำหนัก ข้าวกล้องอินทรีย์กลิ่นหอมชวนหิว ถูกนำมาเสิร์ฟพร้อมกับเมนูอร่อยของทางร้าน ได้แก่ ข้าวผัดดอยตุง แกงฮังเลหมู เมี่ยงปลาดอยตุง และอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ความพิเศษของที่นี่คืออาหารทุกจานใช้วัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่น ข้าวและผักล้วนปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีตลอดกระบวนผลิต จึงมั่นใจได้ว่าทุกเมนูสดใหม่ปลอดภัยแน่นอน
อ่านเพิ่มเติมRead more

สัมผัสป่าดอยตุงกับ Doi Tung Tree Top Walk

ภายในสวนแม่ฟ้าหลวงมีกิจกรรม สะพานเดินเรือนยอดไม้ดอยตุง (Doi Tung Tree Top Walk) ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ผจญภัยไปบนสะพานสูงกว่า ๓๐ เมตร จากพื้นดิน เรียนรู้เกี่ยวกับผืนป่าดอยตุงตลอดระยะทาง ๒๙๕ เมตร ซึ่งจะพาย้อนเวลาไปพบกับป่าดั้งเดิมที่มีน้ำซึมไหลอยู่เบื้องล่าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ตื่นตากับความใหญ่โตของต้นเต่าร้างยักษ์และพรรณไม้ตามฤดูกาล จากนั้นพบกับแปลงกาแฟที่ปลูกให้ชมทั้งแบบดั้งเดิมในลักษณะปลูกแซมใต้ต้นไม้ใหญ่ และแบบขั้นบันได พร้อมกับดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่มองเห็นดอยช้างมูบ จุดสูงสุดของเขานางนอน ปิดท้ายเส้นทางที่แปลงหญ้าแฝก ซึ่งปลูกให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นตัวอย่าง สะพานเดินเรือนยอดไม้นี้สร้างด้วยวัสดุไม้เต็งแดง กลมกลืนกับธรรมชาติ มีกลไกก่อสร้างที่ไม่เบียดเบียนสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอดเส้นทาง  
อ่านเพิ่มเติมRead more

นวุติ ปฐมบทแห่งพืชเศรษฐกิจดอยตุง

นวุติ แปลว่า ๙๐ เมื่อสมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ได้ทรงปลูกต้นกล้าแมคคาเดเมียและกาแฟอะราบีกาเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณป่าเศรษฐกิจอันกว้างใหญ่บนดอยตุงภายใต้ชื่อ นวุติ นวุติ คือ ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมไทยที่ปลูก ดูแล และแปรรูปพืชเศรษฐกิจของดอยตุง ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทเอกชนที่ต้องการตอบแทนคุณแผ่นดิน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับต้นแมคคาเดเมียและกาแฟอะราบีกาได้ ปัจจุบัน นวุติได้ยกแปลงกาแฟส่วนหนึ่งให้ชาวบ้านดูแล รวมถึงแจกต้นกล้าให้ชาวบ้านนำไปปลูกบนที่ดินส่วนตัว จนสามารถผลิตและจำหน่ายกาแฟเป็นของตนเองได้แล้ว ตัวอย่างเช่น Slow Coffee จากดอยผาฮี้ ที่เติบโตเป็นกาแฟคุณภาพของประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน แมคคาเดเมียและกาแฟอะราบีกาจึงกลายเป็นพืชสำคัญที่ทำให้คนยืนได้ ป่าไม้ยืนต้น
อ่านเพิ่มเติมRead more

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ

  หลงเสน่ห์ความงามแห่งราชินีดอกไม้และพืชพรรณหายาก ณ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ แหล่งรวบรวมกุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สมเด็จย่าทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างสวนนี้ขึ้นเพื่อลดการค้าและการเสพยาเสพติด โดยพื้นที่เดิมตรงส่วนนี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ดังนั้น การมาสร้างสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ จึงเป็นการลดจำนวนเส้นทางขนส่งยาเสพติด และยังสร้างงานให้คนในพื้นที่ พร้อมกับใช้เป็นสถานีเพาะพันธุ์กล้วยไม้ให้กลับคืนสู่ป่า ภายในสวนมีทางเดินลัดเลาะนำพาไปหาหมู่มวลดอกไม้ อาทิ ดอกกุหลาบพันปีทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมตระกูล โรโดเดนดรอน อาซาเลีย กุหลาบเมืองจีน กุหลาบพันปีคำแดง ไม้ดอกเมืองหนาว เช่น รักเร่ กะหล่ำประดับ คามิเลีย อาจูก้า ส่งกลิ่นหอมและสีสันสดใสตัดกับทิวสนสามใบ เฟิร์นและมอสที่ขึ้นเขียวขจีตลอดเส้นทาง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนในฝันที่คงความงามของธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการปลูกต้นไม้อนุรักษ์เพิ่มและแทรกดอกไม้ลงไปในป่าดั้งเดิมอย่างกลมกลืน โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่ และสามารถเที่ยวได้ทั้งปี ทั้งหมดนี้ ทำให้สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในปี ๒๕๕๓ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวดอยตุงอย่างยิ่ง   สวยงามดั่งภาพฝัน...อิ่มใจ อิ่มกาย ณ ลานกลางสวน ยามเย็น เหม่อมองท้องฟ้า นั่งฟังเสียงนกร้อง สูดกลิ่นอายแมกไม้งามตาที่อยู่รอบตัวในบรรยากาศร่มรื่น และเต็มอิ่มกับกิจกรรมบาร์บีคิว ณ ลานกลางสวนรุกขชาติฯ มีเมนูท้องถิ่นที่ใช้พืชผักซึ่งปลูกตามฤดูกาลในดอยตุงมาปิ้งย่างให้ลิ้มลอง สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ จากดอยช้างมูบไปไม่ไกลจะพบกับ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่งดงามและสามารถมองเห็นความงามของผืนป่าและแนวเขาฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอันกว้างใหญ่ได้สุดสายตา
อ่านเพิ่มเติมRead more
วันที่DAY

2

พระตำหนักดอยตุง

จุดหมายแรกของเช้าวันนี้ คือ พระตำหนักดอยตุง สมเด็จย่าทรงสร้างพระตำหนักแห่งนี้ขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เอง เพื่อเป็นที่ประทับและทรงงานแก้ไขปัญหาบนดอยตุงเมื่อครั้งทรงมีพระชนม์ชีพ มีการออกแบบเรียบง่ายด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานชาเลต์ที่มีกลิ่นอายของพระตำหนักเดิมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นรอบ รอบละ ๒๐ นาที โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องบรรยายเกี่ยวกับพระตำหนักพร้อมหูฟังไว้บริการ ใครที่พกกล้องถ่ายรูปไปสามารถถ่ายภาพได้เฉพาะด้านนอกและโดยรอบพระตำหนักเท่านั้น  
อ่านเพิ่มเติมRead more

หอแห่งแรงบันดาลใจ

หลังจากชมพระตำหนักดอยตุงแล้ว ไปเรียนรู้เรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จย่าและราชสกุลมหิดล ที่ หอแห่งแรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นของราชสกุลที่นำเสนอผ่านพระราชประวัติสมเด็จย่า ตั้งแต่เส้นทางของ “เด็กหญิงสังวาลย์” สู่การเป็น “แม่ของลูก” ที่สร้างพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์ จนเข้าสู่ห้อง “ความทุกข์ยากของประชาชน” ซึ่งทำให้รู้ว่าเสียงเล็ก ๆ ของราษฎรที่ยากลำบากไม่เคยถูกละเลย ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อพัฒนาประเทศ ตามหลัก “ศาสตร์ของพระราชา” ที่มุ่งทำความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกหย่อมหญ้าให้กับชาวไทย ซึ่งต่อมาสมเด็จย่าได้ทรงนำมาปรับใช้กับ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ หรือเรียกอีกอย่างว่า โครงการที่ “ลูกเรียนจากแม่ แม่เรียนจากลูก ชาวดอยตุงเรียนรู้จากสมเด็จย่า” ส่งผลสำเร็จมาถึงทุกวันนี้
อ่านเพิ่มเติมRead more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ช่วงบ่ายนี้ ออกจากดอยตุงไปยัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ตระหนักว่าสุขภาพคือรากฐานสำคัญของชีวิต ย้อนกลับไปในอดีต ขณะที่ผืนป่าดอยตุงกำลังอยู่ในช่วงพลิกฟื้นจากการถูกทำลาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของต้นชาน้ำมันซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีน โดยเฉพาะรากที่สามารถยึดเกาะหน้าดิน ช่วยลดการพังทลายและแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมได้เป็นอย่างดี จึงทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดำเนิน โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมัน โดยนำต้นชาน้ำมันจากประเทศจีน มาทดลองปลูกบนพื้นกว่า ๓ พันไร่ ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง   เส้นทางแห่งความมุ่งมั่นที่ต้องการปลูกต้นชาน้ำมันเพื่อรักษาป่าต้นน้ำ ได้ผลลัพธ์แสนมหัศจรรย์ เมื่อวิจัยแล้วค้นพบว่าน้ำมันจากเมล็ดชามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ช่วยต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล เพิ่มความแข็งแรงให้หัวใจและร่างกาย เหมาะสำหรับการนำไปประกอบอาหารในหลายรูปแบบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารก่อมะเร็ง และที่สำคัญ น้ำมันเมล็ดชา ยังได้รับตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย ปัจจุบัน ต้นชาน้ำมัน กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้ยาวนาน ทำให้ชาวดอยตุงมีรายได้มั่นคงระยะยาวจากการปลูกและขายเมล็ดชา
อ่านเพิ่มเติมRead more
วันที่DAY

3

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“ปัจจัยสำคัญของการเกษตรนอกจากเรื่องน้ำ เรื่องดินแล้ว การมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เกษตรกรปลูก ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก” พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเป็นจุดกำเนิดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเป็นจุดหมายของเช้าวันนี้ที่จะได้ชมต้นกำเนิดของเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน สายพันธุ์ดี เปี่ยมด้วยสารอาหารชั้นเยี่ยม ร่วมสัมผัสวิถีเกษตร เยี่ยมชมแปลงผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้ซึ่งวางรากฐานสำคัญ ผลักดันระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมของประเทศสู่การเกษตรแบบยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนา และทดลองปลูกผักสายพันธุ์ดีให้เกษตรกรไทยได้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง ไปทำการปลูก ตลอดจนสนับสนุนให้ชาวบ้านโดยรอบเข้าร่วมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเป็นกำลังเสริมในการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรในยามที่ประสบภัยพิบัติ สร้างโอกาสอันดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ภายในศูนย์ฯ มีกิจกรรมทางการเกษตรมากมาย เปิดรั้วสีเขียวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินชม หรือเช่ารถจักรยานปั่นออกกำลังกายขยายปอดรับอากาศบริสุทธิ์ และแวะชมแปลงผักทดสอบเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ บนพื้นที่ทั้งหมด ๑๓๕ ไร่ ได้ทุกวัน พิเศษสุดในช่วงสิ้นปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม - ๓ มกราคม ทางศูนย์ฯ จะจัดเตรียมรถไถนำเที่ยวไว้บริการฟรี เพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับทุกคน
อ่านเพิ่มเติมRead more

สุดยอดเมนูสร้างสรรค์ฉบับจันกะผัก

มื้อกลางวันนี้ อิ่มอร่อยกับอาหารสุขภาพดีที่ ร้านจันกะผัก ปลายทางของผักสดที่ส่งตรงจากแปลง ถูกนำมารังสรรค์เป็นสุดยอดจานอร่อย เช่น สังสรรค์จันกะผัก เมนูผักทอดตามฤดูกาลกว่า ๙ ชนิด อย่าพลาดชิม น้ำจันกะผัก น้ำผักผลไม้รสชาติเปรี้ยวชื่นใจ และ กาแฟจันกะผัก สูตรพิเศษที่ผสมน้ำอัญชันและคาราเมลลงไป มีรสหวานเปรี้ยวหอมกลิ่นกาแฟ ปิดท้ายด้วยไอศกรีมโฮมเมดหลากหลายรส เช่น อัญชัน ฟักทอง บานาน่าชีส และจันกะผัก ภายในศูนย์ฯ มีร้านค้าจำหน่ายพืชผักสดปลอดสารพิษ และเมล็ดพันธุ์พระราชทานหลากหลายชนิดที่บรรจุในซองกระดาษสารักษ์โลกให้เลือกซื้อไปปลูกในรั้วบ้าน ทดลองเป็นเกษตรกรน้องใหม่ตามวิถีพอเพียง
อ่านเพิ่มเติมRead more

สุขอย่างพอเพียง กับบ้านเทียน ๑๒ ราศี

สถานีต่อมา จะพาไปแหล่งผลิตเทียนไขที่บ้านของลุงพิชัย ชมสาธิตการผลิตเทียนไขด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ตั้งแต่การต้มพาราฟินผสมสี จนถึงขั้นตอนใส่ไส้เทียน สำหรับเทียนไขที่นี่จะผลิตสองสี ได้แก่ สีขาวและสีเหลือง ในหลากหลายขนาด นอกจากการผลิตเทียนไขแล้ว ลุงพิชัยยังทำไร่ข้าวโพดควบคู่ไปด้วย บริเวณรอบบ้านอันกว้างใหญ่ของลุงพิชัย มีการจัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย ไร่ข้าวโพด แปลงผักสวนครัว และเล้าไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้บนบ่อปลานิล โดยให้มูลไก่ร่วงลงน้ำเป็นอาหารปลา เป็นการประหยัดค่าอาหารไปในตัว ส่วนน้ำในบ่อก็นำมารดแปลงผัก ผลผลิตที่ได้ลุงพิชัยจะเก็บมารับประทานเอง ส่วนที่เหลือจะนำไปแลกกับผลผลิตอย่างอื่นที่เพื่อนบ้านมี ลุงพิชัยเป็นอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านปางห้าที่ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คืนสู่วิถีดั้งเดิมที่อิ่มเอม ชิมสูตรลับ ตำรับไทยลื้อ มาถึงสถานี บ้านอิ่มอุ่น ต้องลองชิม พิซซ่าไทยลื้อ โดยดัดแปลงสูตรมาจากพิซซ่ากับอาหารพื้นบ้านไทยลื้อ มีวิธีการทำคือ นำแป้งข้าวเจ้าเทลงในถาดนึ่งกลม และนำไปนึ่งที่หม้อน้ำร้อน จากนั้นตอกไข่ใส่ถ้วย เติมถั่วเน่า พริกส้ม กระเทียมเจียว ปรุงรสตามต้องการ ตีให้เข้ากัน และราดลงบนแป้งข้าวเจ้าที่นึ่งเมื่อสักครู่ จากนั้นโรยหน้าด้วยไส้กรอกและกะหล่ำปลีซอย นำไปนึ่งอีกครั้งจนกว่าจะได้ที่ เป็นอันเสร็จสิ้นได้พิซซ่าไทยลื้อน่ารับประทาน ยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง ในวิถีพอเพียง หมู่บ้านปางห้ายังมีอีกหลายสถานีที่น่าสนใจ เช่น บ้านเจียระไนหยก บ้านขนมล็อคนา บ้านคนเอาถ่าน เป็นต้น หากเที่ยวภายในครึ่งวันไม่หมด สามารถพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ของหมู่บ้านได้ ในบรรยากาศสบาย ๆ อีกทั้งจะได้ร่วมรับประทานอาหารแบบขันโตก ชมการแสดงพื้นบ้าน และสนุกสนานกับรำวงไทยลื้อ พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ ยามค่ำคืน หมู่บ้านปางห้า รอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยหัวใจ ให้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสกับธรรมชาติบนรากฐานความพอเพียง ความเรียบง่าย และเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนได้เห็นถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ ให้ดำรงอยู่อย่างยาวนาน พร้อมถ่ายทอดให้ผู้มาเยือนได้รับรู้เพื่ออนุรักษ์เป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไป
อ่านเพิ่มเติมRead more
วันที่DAY

4

อาณาจักรกาแฟดอยช้าง

ในอดีตผู้คนบนดอยช้างหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่นขายและทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลให้เกิดปัญหาแผ้วถางป่าอย่างหนัก จนดอยช้างกลายเป็นภูเขาหัวโล้น กระทั่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้นำต้นกล้ากาแฟแห่งความหวังมาปลูกในพื้นที่ เพื่อทดแทนฝิ่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ต้นกล้ากาแฟมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีมาก การเจริญงอกงามนี้เป็นสัญญาณแห่งอนาคตอันสดใสที่รออยู่ ในปี ๒๕๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อสานต่อเป้าหมายตามแนวทางพระราชดำริ ทำการวิจัยคัดสายพันธุ์กาแฟที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทนทานต่อโรคและได้รสชาติดี มีการแจกต้นกล้าให้ชาวบ้านนำไปปลูก พร้อมกับเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่นโตเร็ว และพืชเมืองหนาว เช่น ท้อ บ๊วย พลัม (ลูกไหน) และแมคคาเดเมีย เพื่อปลูกป่า เร่งพลิกฟื้นภูเขาโล้นแล้งให้กลายเป็นอาณาจักรกาแฟในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ เป็นเวลาเนิ่นนานที่คนบนดอยช้างเฝ้ามองการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจนี้ ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มามากมาย ในที่สุดเส้นทางแห่งกาแฟก็กำเนิดชีวิตใหม่ให้กับคนทั้งดอย เปลี่ยนจากอาชีพปลูกฝิ่น มาปลูกกาแฟเป็นหลัก พัฒนาสู่การแปรรูป เปิดร้านกาแฟ และสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยไม่ต้องพลัดถิ่นไปทำงานไกลบ้าน เพราะมีต้นกาแฟเป็นดั่งทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าจากธรรมชาติรายล้อมอยู่รอบตัว   ดอยช้างในอ้อมกอดของขอบฟ้า ขึ้นมาบนจุดชมวิวจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบของดอยช้างและมองเห็นหมู่บ้านของชุมชนคนปลูกกาแฟอยู่ด้านล่าง ตัดกับขอบฟ้าสีครามและเมฆขาวที่ไหลผ่านทิวเขาน้อยใหญ่ ราวกับกำลังห่มผ้าให้หมู่บ้านได้อุ่นขึ้น เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ   เยี่ยมชมโรงงานกาแฟไทย เลื่องชื่อระดับโลก             ช่วงบ่าย เยี่ยมชม โรงงานกาแฟดอยช้าง กาแฟลักษณะพิเศษที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและรับซื้อกาแฟผลสุกรายใหญ่ที่สุดในดอยช้าง เมื่อถึงฤดูกาลรับซื้อผลผลิต โรงงานแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเชอร์รีจากเกษตรกรรวมกันราว ๆ ๔๐ - ๕๐ ตันต่อวัน โดยจะรับซื้อเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม ของทุกปี หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและจัดจำหน่ายต่อไป นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเลือกซื้อและนั่งจิบกาแฟดอยช้าง ซึ่งคั่วสด ๆ จากโรงงาน หรือหากสนใจท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินชมโรงงาน พร้อมอธิบายขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับซื้อ กระบวนการคัดเกรดอย่างพิถีพิถัน จนถึงการคั่วและบรรจุภัณฑ์ ให้เห็นถึงเส้นทางการผลิตของกาแฟไทยคุณภาพระดับโลก
อ่านเพิ่มเติมRead more