• HOME
 • |
 • TH
 • |
 • EN
 • ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรม

  เงื่อนไขการรับรางวัล


  1.ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยการส่งหลักฐานในการร่วมกิจกรรมผ่านทาง Email: info.7green@gmail.com และจะต้องส่งเอกสารยืนยันต่างๆ ตามที่โครงการกำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
  2.สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
  3.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
  4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ- การรับของรางวัลโครงการจะทำการนัดหมายมารับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) หรือจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อ ที่อยู่ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสม
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
  - การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด