โครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism)
“ท่องเที่ยวสุขใจ สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

          โครงการท่องเที่ยวสีขาว (White Tourism) “ท่องเที่ยวสุขใจ สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จัดทำเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “ให้มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสะอาดและปลอดภัยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal” โดยกรมการท่องเที่ยวจะลงพื้นที่จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการให้บริการ และให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการ ให้มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสะอาดและปลอดภัยภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)

          แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม นักท่องเที่ยวจะเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการต่าง ๆ จนนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย