แนวคิดสีเขียว 7 ประการ

ทุกวันนี้ไม่ว่าใครก็คงเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าโลกเรานั้นกำลังแบกรับกับปัญหาในทุกๆด้านอย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดจำนวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ผลกระทบที่ว่านี้ส่งผลไปในทุกๆองคาพยพ ตั้งแต่แหล่งน้ำ ป่าไม้ ผืนดิน และอากาศ ที่ผ่านมา องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ประมาณการณ์ไว้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกเองนั้นก็มีส่วนในเรื่องนี้ เพราะกิจกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น 1,307 ล้านตัน (ค.ศ.2006) หรือประมาณร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยจำนวนนี้เกิดขึ้นจากการคมนาคมทางอากาศร้อยละ 40 การขนส่งทางบกร้อยละ 32 และการขนส่งอื่นๆรวมร้อยละ 3 ขณะที่ที่พักแรมก็สร้างมลภาวะไว้ถึงร้อยละ 21 ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 นั่นเป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ทุกวันนี้เป้าการเติบโตของการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การพยายามสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ย่อมหมายความว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการและแผนงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมสร้างจิตสำนึก รวมถึงการปฏิบัติในการลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กับโครงการที่เรียกว่า แนวคิด 7 Greens