แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ถ่ายทอดวัฏจักรการเติบโตของข้าวโพดอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา ไปจนถึงออกฝักสีเหลืองสวยงาม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเกษตร เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวสวน รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดมาแต่ดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตร ป้อนอาหารให้กระต่าย ไก่แจ้ ควายเผือก ไปเยี่ยมเยือนไร่และสวนที่ปลูกข้าวโพด แปลงผักอินทรีย์ นาข้าว สวนดอกไม้ แล้วไปดูกรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรที่เน้นเรื่องความสดสะอาดเป็นหลัก ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเรือนไทยโบราณ ที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายของวิถีคนไทย หรือจะขึ้นไปรับประทานอาหารพร้อมชมวิวแบบ 360 องศาบนบ้านต้นไม้ กิจกรรมเหล่านี้ให้ทั้งความเพลิดเพลิน ความรู้ทางการเกษตร และทำให้เข้าใจวิถีของชาวสวน ชาวไร่มากยิ่งขึ้น

Time Open

10.00-18.00 น.

Address

19/540 หมู่ที่ 3 ต. รัษฎา จ. ภูเก็ต 83000

Tel

09 8671 2168 , 0 7652 5619

Website

http://www.vanichfarm.com/