เพอรานากัน แปลว่า เกิดที่นี่ เป็นคำที่อธิบายตนเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนภูเก็ต เช่น การเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน การดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย อาหาร และการแต่งกาย พิพิธภัณฑ์นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อหลากหลาย ทั้งภาพเคลื่อนไหว ป้ายข้อมูล หุ่นต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจชาวเพอรานากันได้อย่างลึกซึ้งขึ้น มรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ก็เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภูเก็ตเช่นกัน

Time Open

09.00-16.30 น.

Address

ถ. พังงา ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

Tel

09 4807 7873

Website

https://www.facebook.com/peranakannitatmuseum/