ลัดเลาะวันรื่นรมย์ เยี่ยมชมวัดเก่าแก่สมัยทวารวดี บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท ณ ยอดเขาพระอังคาร ศาสนสถานอายุนับพันปีสร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ มีสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุที่งดงามแปลกตา อาทิ โบสถ์สามยอดจิตรกรรมฝาผนังพุทธชาดกที่บอกเล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษสื่อถึงความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุขโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุสำคัญคือ ใบเสมาหินบะซอลต์สมัยทวารวดี ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่รอบอุโบสถ ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นหลักฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มาต่างรูปแบบ ต่างห้วงเวลา แต่ล้วนบอกเล่ามิติแห่งศิลปะที่สื่อสารความเป็นไปในแต่ละยุคสมัยได้อย่างสมบูรณ์

Time Open

-

Address

ต. เจริญสุข อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ 31170

Tel

-

Website

https://www.facebook.com/Angkarn.Temple