ซแรย์ อทิตยา

เพราะคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นมีความลึกซึ้ง สามารถที่จะนำมา ปรับใช้ในการทำการเกษตรเพื่อให้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงจากความพออยู่พอกิน และการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ซแรย์ อทิตยาจึงได้กำเนิดขึ้นภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” ที่มุ่งมั่นให้ความรู้กับคนรุ่นเก่าในการทำการเกษตร เพื่อการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น “Smart Farmer” ภายใต้แนวพระราชดำริที่มีคุณค่ายิ่งกับพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจรแนวใหม่ที่เท่แบบนอกกรอบให้นักท่องเที่ยวได้รับทั้งความรู้และความประทับใจ ทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม วิถีของชุมชนท้องถิ่น

คำว่า “ซแรย์” เป็นภาษาเขมรท้องถิ่นที่หมายถึง “นา” รูปแบบของการท่องเที่ยวที่นี่ก็ได้เน้นไปที่ความลึกซึ้งในกระบวนการทำนาของสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านการอบรมระยะสั้นจากโรงเรียนชาวนาที่มีทฤษฎีน่ารู้ 6 ฐาน ทั้งด้านข้าวและประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรดิน การสร้างความสมดุลระบบนิเวศ การเก็บเกี่ยว การรักษาเมล็ดพันธุ์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยไฮไลต์จะอยู่ที่กิจกรรมทดลอง “ดำนา” ในแปลงนาทดลอง สัมผัสวิถีชาวนาด้วยความรู้สึกของสองมือของตนเอง

นอกจากความรู้และประสบการณ์ใหม่แล้วผู้มาเยือนยังสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสวยงามอย่างสบาย ๆ เป็นกันเอง หรือเลือกพักค้างคืนเสพทัศนียภาพแห่งท้องทุ่ง ก่อนตื่นมารับตะวันไปพร้อมกับสูดกลิ่นน้ำค้างและไอดิน เหมาะกับการมาใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว และปลูกฝังจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบให้กับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยการเรียนรู้และให้ความเคารพต่อวิถีชุมชนชาวนาที่มีมาแต่ดั้งเดิม ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนท้องถิ่นด้วยการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ซแรย์ อทิตยา คัดสรรมาให้เลือกอย่างหลากหลาย

กิจกรรมไฮไลต์

  • เข้าอบรมระยะสั้นกับโรงเรียนชาวนา เรียนรู้เรื่องราวของ “ข้าว” พืชเศรษฐกิจหลักของไทย และแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างลึกซึ้ง
  • สัมผัสประสบการณ์ “ดำนา” ให้รู้ถึงคุณค่าและวิถีของชาวนาที่แท้จริง
  • พักผ่อนท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งนา และสัมผัสบรรยากาศความเป็นกันเองภายในซแรย์ อทิตยา

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เวลา 08.00-18.00 น. เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

ซแรย์ อทิตยา

  • โครงการเกษตรอทิตยาทร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง