ททท. จับมือ อบก. และ สทอ. จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) How to be “Hero Traveler Zero Carbon” จังหวัดภูเก็ตและพังงา

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) How to be “Hero Traveler Zero Carbon” เส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) นำคณะสื่อมวลชน Influencer และบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ เดินทางและร่วมทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบาย BCG นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำจำนวนกว่า 20 เส้นทางทั่วประเทศ และขับเคลื่อนตามแนวนโยบาย BCG Model ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพสินค้าและบริการด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการนำคณะผู้แทนจาก อบก. สื่อมวลชน Influencer และบริษัทนำเที่ยว เดินทางร่วมทำกิจกรรมและทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและพังงา ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ Meaningful Travel ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างเต็มเปี่ยม และนักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านกิจกรรมการผจญภัยเชิงอนุรักษ์ ที่สนุก ตื่นเต้น ท้าทาย และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดการปล่อยคาร์บอน และชดเชยค่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวจนมีค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน (Carbon Neutral) การทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบก. และ สทอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon)

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้ประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SIT)  มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดปัญหามลภาวะในอากาศและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายสำคัญให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน ซึ่งปัญหาภาวะโลก

   
ร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เป็นผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมของมนุษย์ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 8 ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงควรเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในการเดินทางและร่วมทำกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในครั้งนี้ ทาง อบก. จะนำค่าคำนวณจากการจัดกิจกรรมในเส้นทางไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากตลาดคาร์บอน เพื่อรับรองกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและพังงา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมทดสอบเส้น ทางส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ How to be “Hero Traveler Zero Carbon” เชื่อมโยงจังหวัดภูเก็ตและพังงา เป็นหนึ่งในเส้นทางนำร่องการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำที่ ททท. ได้ออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรม อันประกอบด้วย การพายเรือคายัคคลองสังเน่ห์หรือ Little Amazon การเล่นกีฬาโต้คลื่น การปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล การเดินเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า การศึกษาความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพโรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ซึ่งเป็น Sustainable Hotel และ พีชกรุ๊ป สำหรับSmart Energy Hotel และการทำสปาห่มทรายจากภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนไม้ขาว  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลดค่าการเกิดคาร์บอนและนำไปชดเชยคาร์บอนเครดิต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conferences of the Parties : UNFCCC COP) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนภายในปี 2065

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : 7greensThailand และ Fanpage องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน หรือ โทร. 1672 Travel Buddy