บทความ ARTICLE

Seven Steps to Going Green

It’s easy to go green—it’s mostly a matter of common sense. Follow these seven simple steps to become a green tourist

Top Ten Global Green Cities

We all know that going green is vital for the wellbeing of future generations

Nan, Thailand—ASEAN’S Cleanest Tourist City

The citizens of the small town of Nan in North Thailand were delighted recently to learn that they had been awarded

Green Tourists in Thailand

When you go on holiday, do you like to relax by the hotel pool and chat with other tourists?

แนวคิดสีเขียว 7 ประการHOW TO BE 7 GREEN

7 GREEN

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมDELIGHTFUL GREEN TRAVEL

แนวคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (วรรค) ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (วรรค) ของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป (วรรค) โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับทัศนคติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คุณภาพ
7greens is the concept that leads to concrete action under the project Environmental Protection Vow for Sustainable Tourism by TAT to achieve the two important results which are reducing the impact of global warming, and creating a pattern of sustainable tourism. It is a concept that links up the roles of the different sectors such as tourism industry, mass media, and general public, and is believed to be able to change people attitudes and behaviors in order to make Thailand a quality tourist destination.

เส้นทางสีเขียวAMAZING GREEN ROUTE

แหล่งท่องเที่ยว GREEN ATTRACTION

บริการสีเขียว GREEN SERVICE

The Aquamarine Resort & Villa
อ่านเพิ่มเติม
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa
อ่านเพิ่มเติม
Centara Karon Resort Phuket
อ่านเพิ่มเติม
Kaeng Krachan National Park
อ่านเพิ่มเติม
Phu Klon Country Club Health Mud Spa
อ่านเพิ่มเติม