บทความARTICLE

SEVEN STEPS TO GOING GREEN

t’s easy to go green—it’s mostly a matter of common sense. Follow these seven simple steps to become a green tourist

อ่านเพิ่มเติมRead more navigate_next
GOING GREEN IN 2018

‘Green tourism’, also known as ‘ecotourism’, is a popular buzzword these days, but what exactly does it mean?

อ่านเพิ่มเติมRead more navigate_next

แนวคิด 7 ประการHOW TO BE 7 GREEN

7 GREEN

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมDELIGHTFUL GREEN TRAVEL

แนวคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่ งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไปอันเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับทัศนคติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว คุณภาพ
7greens is the concept that leads to concrete action under the project Environmental Protection Vow for Sustainable Tourism by TAT to achieve the two important results which are reducing the impact of global warming, and creating a pattern of sustainable tourism. It is a concept that links up the roles of the different sectors such as tourism industry, mass media, and general public, and is believed to be able to change people attitudes and behaviors in order to make Thailand a quality tourist destination.

เส้นทางสีเขียวAMAZING REEN ROUTE

แหล่งท่องเที่ยวGREEN ATTRACTION

place
place
place
place
อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

place
place
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

บริการสีเขียวGREEN SERVICE

  • ที่พักACCOMMODATION
  • แหล่งท่องเที่ยวATTRACTIONS
  • อื่นๆETC.