7 GREENS แนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Amazing green route

มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน

เส้นทางตามรอยปราสาทขอมพันปี ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าภูอัคนี วิถีชุมชนพอเพียง

เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งสัจจะและไมตรี ธรรมชาติบนสันเขา บ้านเล็กริมโขง วัฒนธรรมไทดำ

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว ล่องคลอง ท่องสวน วิถีแห่งธรรมชาติ

เส้นทางวิถีแห่งความพอเพียง สู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์

Green Service

ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อมหรือเน้นความเป็นธรรมชาติ

รายชื่อโรงแรมที่พัก
รายชื่อร้านอาหาร


Newsletter

Our Partner