Green Attraction

ชุมชนไทลื้อ อ.ปัว

น่าน

ชาวไทลื้อมีบรรพบุรุษอพยพย้ายถิ่นมาจากสิบสองปันนา ประเทศจีน เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในหลายจังหวัดทั่วภาคเหนือของไทยเป็น ระยะเวลานานกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว อำเภอปัวทางตอนบนของ จังหวัดน่าน นับเป็นชุมชนชาวไทลื้อใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง