Green Attraction

อาศรมวงศ์สนิท , นครนายก

นครนายก


     คำว่า “อาศรม” เป็นภาษาสันสกฤต ในบริเวณที่นำมาใช้หมายถึง สถานที่หรือชุมชนของบุคคลที่รักความสงบ 
เคารพคุณค่าของธรรมชาติ พร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คลอยู่ตลอดไปบนพื้นฐานของการ ภาวนาและสันติ 
ส่วน “วงศ์สนิท” นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของท่านผู้มอบที่ดินให้ คือ ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงสนิท สวัสดิวัตน์ 
จึงได้ตั้งชื่อว่า “อาศรม วงศ์สนิท” โดยกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม เริ่มต้นแบบฝึกหัดแรกผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่าง“แพชักรอก” 
ที่จะพาข้ามฟากฝั่งคลองไปเยือนในที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง หลักการของอาศรมอย่างหนึ่งคือการพึ่งพาตนเองและลดการพึ่งพาจากภายนอก ดังนั้นพืชผักที่ปลูกจะเป็นเสมือนตู้เสบียงที่ไม่มีวันหมดในครัวเรือน เช่น มีการปลูกผัก ผลิตปุ๋ยด้วยตัวเอง ทั้งปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากเศศขยะเหลือใช้ที่ย่อยสลายได้ ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทั้งชุมชน นั่นคือการทำบ้านดิน บ้านดินนี้ต้นทุนต่ำ เพียงสามถึงสี่หมื่นบาทก็สามารถมีบ้านองตนเองได้ สัมผัสจริง การทำบ้านดิน ตรวจสอบบ้านดิน
ดินที่เหมาะสมควรมีส่วนผสมของดินเหนียวประมาณร้อยละ 20 ถึง 50 ดินเหนียวมีหน้าที่ยึดส่วนผสมอื่นๆ เข้าด้วยกัน ที่เหลือคือดินทรายและดินร่วน แต่หากมีดินเหนียวมากเกินไป บ้านดินจะแตกร้าวในภายหลัง
เลือกทำเลที่เหมาะสม
• ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะการสร้างต้องใช้น้ำจำนวนมาก และพื้นที่ๆจะสร้างควรเป็นราบ ที่น้ำท่วมไม่ถึงและไม่มีน้ำขัง โดยการออกแบบควรสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบและตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุด ในเมืองไทยบ้านดินแบบการก่ออิฐด้วยดินดิบเป็นที่นิยมที่สุด อิฐดินนั้นทำได้จากส่วนผสมของดินแบ่งเป็นสามส่วนคือ ดินเหนียว 1.5 ส่วน ดินทราย 1 ส่วน และแกลบหรือฟางเส้น 1 ส่วน
• วิธีทดสอบอิฐที่ทำมากับมือ
ยกขึ้นสุดแขนแล้วปล่อยลงกับพื้น ถ้าแตกทั้งก้อนหรือกลางก้อนแปลว่าใช้ไม่ได้ แต่ถ้าแตกเพียงมุมๆถือว่าใช้สร้างบ้านได้เลย หลังจากนั้นได้เวลาก่ออิฐและเตรียมดินฉาบ ที่เหลือคือจขั้นตอนการทำหน้าต่างและหลังคาที่ทั้งหมดนี้ต้องลองลงมือทำเองถึงจะสนุก
 
การทำบ้านอิฐ
1. เตรียมบ่อสำหรับย่ำดิน โดยขุดหลุมให้ลึกประมาณ 30 ซม. เติมน้ำในบ่อก่อนแล้วจึงใส่ดินเหนียว ถ้าดินเหนียวแข็งมาก ต้องแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืน เมื่อแช่ได้ที่ก็ย่ำดินที่เป็นก้อนให้แตกออก แล้วค่อยๆทยอยใส่ทราย โปรยให้ทั่วสลับกับการย่ำให้ดินเหนียวกับดินทรายผสมกันดีจนครบอัตราส่วน จึงเริ่มใส่แกรบ
2. นำไม้แบบสำหรับทำอิฐ ที่แช่น้ำทิ้งไว้แล้ว มาวางรอมนที่ตากอิฐ ที่โรยแกลบไว้แล้ว นำดินเทใส่แบบ กดตามมุมให้แน่น ปาดหน้าให้เรียบพอประมาณแล้วยกเดินออกทันทีไม่ต้องรอให้ดินแห้ง และก่อนทำอิฐชุดต่อไปทุกครั้ง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดไม้แบบหลังจากใช้เสด็จ
3. ตากดินไว้จนอิฐแข็งพอที่จะสามารถพลิกได้ (2 ถึง 3 วัน) พลิกอิฐตั้งขึ้นให้ลงพัดผ่านได้เมื่อแข็งแล้วจึงนำมาตั้งรวมกันในที่ร่ม โดยวางอิฐสลับกันขึ้นไปให้ลมพัดผ่านสะดวก

นอกเหนือจากอาศรมวงศ์สนิท ยังมีอาศรมพลังงานซึ่งเป็นเครือข่ายกัน คือชุมชนสติขนาดจิ๋ว อยู่ภายใต้การบริหารงาน อยู่ภายใต้การบริหารงานของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Appropriate Technology Association (ATA) ในฐานะองค์กรไม่แสวงกำไร
อาศรมพลังงาน มีวิถีการดำเนินที่พึ่งตนเองในบริบทที่เป็นองค์ความชีวิต คือ สติ ความรู้ อาหาร พลังงาน สุขภาวะ สังคม นิเวศน์ นอกจากนั้น ในด้านการพึ่งตนเองด้านความรู้ ต้องมีการวิจัยพัฒนาในวิถีพึ่งตนเองด้านต่างๆทำการทดลองแล้วสรุปบทเรียนนำสู่การทดสอบซ้ำ จัดทำหลักสูตรเผยแพร่สู่สังคม ทำผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้แก่สังคม เช่น หลักสูตรการเผาถ่านเตาอิวาเตะ เตาอิวาเตะ เป็นเตาเผาถ่านประเภทหนึ่ง มีต้นแบบมาจากเมือง อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น เตานี้มีโครงสร้างถาวร สร้างได้โดยใช้ดินเหนียวเผาที่ได้ในท้องถิ่น สามารถผลิตถ่านคุณภาพสูงได้ดีเยี่ยมและมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการควบคุมอากาศและควบคุมขบวนการที่ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือที่เรียกว่า กระบวนคาร์บอนไนเซชั่น (Carbonization) ได้ดีกว่าถ่านประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ที่แสวงหาพลังงานทางเลือกสำหรับครัวเรือน ถ่านอิวาเตะนี้เป็นถ่านบริสุทธิ์ คือเมื่อนำถ่านมาหุงต้ม จะพบว่าอาหารนั้นสุกอย่างรวดเร็ว จากการเผาถ่านอิวาเตะ นอกจากจะได้ถ่านใช้ถ่านแล้ว ยังได้น้ำส้มควันไม้ไว้กำจัดแมลงแปลงเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย
ที่นี่ยังมีกิจกรรมและหลักสูตรการเรียนรู้อีกมากมายที่ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เช่น การทำผ้ามัดย้อมการทำแชมพู สบู่ไว้ใช้เอง หรือจะเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบชุมชน เป็นต้น 
หลักสูตรแนวคิดชุมชนนิเวศ (Ecovillage) เป็นแนวคิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนโดยมีการออกแบบ ให้วิถีชีวิตในด้านต่างๆสัมพันธ์สอดคล้องกับระบบนิเวศองค์รวมกันอย่างยั่งยืนและตอบสนองต่อการเติมเต็มชีวิตภายใน ซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนิเวศที่เกิดขึ้นทั้งใหม่และเก่าอยู่ทั่วโลก แต่ละแห่งมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เป็นตัวอย่างศึกษาสำหรับกลุ่มคนผู้สนใจทั้งใหม่และเก่าอยู่ทั่วโลก แต่ละแห่งมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป เป็นตัวอย่างศึกษาสำหรับกลุ่มคนผู้สนใจสร้างชุมชนที่ตอบสนองต่อชีวิตด้านในของตนเองและสอดคล้องกับระบบนิเวศ หลักสูตรการทำอาหารสูตรแห่งรักและกรุณา ที่อาศรมวงศ์สนิทพัฒนาสูตรอาหารแปลกใหม่เพื่อสุขภาพกาย-ใจของผู้รับประทานโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก อาหารที่คบเครื่องไม่ใช่เพียงปรุงอร่อยแต่ต้องประกอบด้วยรักและกรุณาต่อตนเอง ธรรมชาติ และผู้รับประทาน การทำอาหารสูตรแห่งรักและกรุณาไม่เพียงเป็นการฝึกทำอาหาร แต่ยังเป็น วิชาที่เผยให้คุณเห็นว่าทั้งการทำอาหารและการแสดงความรักเป็นเรื่องง่ายและงดงาม

อาศรมวงศ์สนิท
กิจกรรม
(ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน)
• เรียนรู้สิธีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้ง การเกษตรยั่งยืน ทำบ้านดิน มัดย้อม ทำแชมพู สบู่
• เรียนรู้การพัฒนาจิตจากการภาวนาสติ
• เลือกซื้อของฝากจากสินค้าชุมชน
สิ่งอำนวยสะดวก
• ที่พัก และ อาหาร
• สำหรับค่าบริการ และข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
สำนักอาสรมวงศ์สนิท 037 33 2296 ถึง 7
www.wongsanit-ashram.org

การเดินทาง
พอถึงคลอง 15 (สังเกตป้ายขนาดใหญ่เขียนว่าหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ) เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนเลียบคลอง เป็นรายยางตลอด ถึงหน้าอาศรมวงศ์สนิท แล้วข้ามคลองโดยใช้แพชักรอก N 14 07 38 E 100 56 40
ฤดูกาลการท่องเที่ยว
• สามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดปี
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญจังหวัดนครนายก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน นครนายก 0-3731, 2282, 0 3731 2284
ตำรวจทางหลวง    1193, 0 3729 0066        
ตำรวจการท่องเที่ยว  1155, 03723 0200