Green Attraction

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมพูภูคา

น่าน

นอกจากจะเป็นป่าต้นน้ำอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงต่อเติมความชุ่มชื้น ให้กับลำน้ำสำคัญหลายสาย เช่น ลำน้ำน่านและลำน้ำปัวแล้ว ดอยภูคายังเป็นบ้านแห่งสุดท้ายของชมพูภูคา พันธ์ุไม้ที่เชื่อกันวา สูญพันธุ์ไปจากแหล่งอื่น ๆ ของโลกแล้ว