Green Attraction

เขาหลวงเมืองนคร

นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ครอบคลุมป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือเขาหลวง ๑,๘๓๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ กล่าวกันว่า ยอดเขาหลวง คือ อาณาจักรเฟิร์นโบราณ ซึ่งดำรง สายพันธุ์มากว่า ๔๐๐ ล้านปี ได้แก่ เฟิร์นบัวแฉก ซึ่งมีหลักฐานว่า มีมาตั้งแต่มหายุคมีโซโซอิก เฟิร์นมหาสดำ ซึ่งเป็นเฟิร์นต้น ที่มีขนาดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเฟิร์น ทุกชนิดในโลก