What's News

16
ก.ย. 2559

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวออนไลน์ เพิ่มช่องทางซื้อขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ตลาดสีเขียวออนไลน์ ณ โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด สีเขียวออนไลน์ หรือ www.thaiecomarket.comให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง โดยมุ่งหวังให้ช่องทางดังกล่าวเป็นสื่อกลางในการพบกันระหว่างผู้ผลิตที่ต้องการขาย และผู้บริโภคที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสังคมสีเขียวต่อไป มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา บริษัท ร้านค้า สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมประมาณ 200 คน
         นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนรองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์(Greenmarket) ถือเป็น การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่กำหนดแนวทางการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานและฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society หรือสังคมปลอดขยะ ผ่านกระบวนการและวิธีการต่างๆ  นอกจากนี้ การมีตลาดสีเขียวออนไลน์ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย และกรมฯ มุ่งหวังว่า ระบบดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นต่อไป
        ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (GreenMarket) ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สำคัญภายใต้โครงการฯ คือ (1) การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ภาครัฐที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) การสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานความต้องการหรืออุปสงค์ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย รวมถึงอุปทานหรือความต้องการสินค้าและบริการสีเขียว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ผลิตที่ต้องการแลกเปลี่ยน หรือซื้อ-ขายสินค้า และ (3) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ การจัดประชุมสัมมนา การจัดทำแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง    เป็นต้น
         ปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการพัฒนาช่องทางในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อwww.thaiecomarket.com โดยขณะนี้มีบริษัท/ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 376 แห่ง และมีสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ทและที่พัก, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องใช้สำนักงาน, เสื้อผ้าและสิ่งทอ, อุปกรณ์ตกแต่ง และของเล่นเด็ก เป็นต้น รวมจำนวน 1,053 รายการ
         ภายในงานสัมมนามีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินโครงการตลาดสินค้าสีเขียวออนไลน์ (Greenmarket) และการเสวนาเรื่อง “ก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ด้วยตลาดสีเขียวออนไลน์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย    ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สส.  คุณศิริวรรณ คำพันธ์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย จ.สุรินทร์ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ คุณภูริวิทย์ เรี่ยมพาณิชย์ ผู้แทน Hotelscombined.com เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโรงแรมทั่วโลก และ คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และระบบจะเป็นเพียงช่องทางเบื้องต้นที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาพบกัน หลังจากนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะดำเนินการติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้า ชำระเงิน รวมถึงรับ-ส่งสินค้าต่อไป (สนใจชมวิดีโอแนะนำ “ตลาดสินค้าสีเขียวคืออะไรได้ที่ลิงค์นี้ https://youtu.be/Ea5v_77aW8E) นอกจากนี้ การซื้อขายผ่านตลาดสีเขียวออนไลน์นี้ ยังเปิดโอกาสให้ขายสินค้าได้อย่างไม่จำกัด และสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจจองที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาง สส. ได้มีความร่วมมือกับ hotelscombined.com ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาที่พัก และเลือกที่พักในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการอีกด้วย   
         สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ขาย และผู้บริโภคหัวใจสีเขียวที่ต้องการเลือกชมและซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaiecomarket.comหรือเฟซบุ๊ค  https://www.facebook.com/ThaiEcoMarket/ หรือติดต่อศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2298 5635 หรือ โทรสาร 0 2298 5635 หรืออีเมล contact@deqp.mail.go.th

Most Views

16
ก.พ. 2558

“ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม” ชม ชิม ชอป ริมน้ำกลางกรุง

ชม ชิม ช็อป ริมน้ำกลางกรุง พร้อมเส้นทางการเดินทางง่ายๆ

06
มิ.ย. 2556

เปิดตัวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556”

เปิดตัวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556

19
มิ.ย. 2558

ททท.จัดงานต้อนรับคณะ Thailand Amazing Green Mega Fam Trip

เมื่อวันที่ 18มิ.ย. 58ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม “Thailand Amazing Green Mega Fam Trip"