ศาสตร์พระราชา

พ่อของแผ่นดินผู้ทรงแก้ปัญหาดิน (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , โครงการสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส)

นราธิวาส


ล่องสู่ละติจูดที่ ๖ ดินแดนทางตอนใต้สุดของประเทศไทย ณ จังหวัดนราธิวาส เมืองเงียบสงบที่อาบไล้ด้วยความงามของวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นทะเลงามติดชายแดนมาเลเซีย ซึ่งเป็น 1ใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น เมืองนราเคยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยพื้นที่ดินที่ถูกทิ้งให้รกร้างเปล่าประโยชน์ เนื่องจากจังหวัดนี้มีพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่า “ดินพรุ” แม้ระบายน้ำออกแล้วก็เพาะปลูกไม่ได้ผล เพราะดินมีกรดกำมะถันสูง เมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวจัด เป็นอันตรายต่อการเติบโตของพืช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เพื่อเป็นแหล่งรวมการศึกษาและเป็นแนวทางพัฒนาที่ดินทำกินแก่ราษฎรในพื้นที่ ทั้งวิเคราะห์ ทดลองทดสอบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ อบรมการเกษตรบนพื้นที่ศูนย์ฯ กว่า 1,740 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทอง บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไป 8 กิโลเมตร เมื่อเข้ามาที่นี่แล้ว สามารถศึกษาเรียนรู้งานด้านเกษตรกรรมตามแนวคิดของพ่อหลวงได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในพระราชดำริอย่างโครงการแกล้งดิน ทดลองทำให้ดินในนาข้าวเปรี้ยวที่สุด และหาวิธีแก้ไข เพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆ หรือโครงการอื่นๆ ของศูนย์ฯ เอง เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นำมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ซึ่งมีน้ำมาก การทดลองปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นในดินอินทรีย์จัด โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กครบวงจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้ามาดูแลผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน โรงงานปศุสัตว์ทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัว การทดลองนำระกำหวานมาปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา ตลอดจนชมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ที่เราเองก็คาดไม่ถึงว่าภาคใต้จะทำได้

นอกจากนั้นยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาฝึกอบรมงานหัตถกรรมจากกระจูดและใบปาหนันในวันเวลาราชการอีกด้วย ส่วนบรรยากาศการดูงานที่นี่นั้น ก็ให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อนในสวนสาธารณะ และยังมีนิทรรศการจัดขึ้นทุกเดือนกันยายน ซึ่งตรงกับเทศกาลของดีเมืองนราพอดี จึงเป็นช่วงเวลาที่น่ามาเยี่ยมเยือนที่สุด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
95 ม.6 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองจ.นราธิวาส 96000
โทร. 0 7363 1033, 0 7363 1038
www.pikunthong.com
 
การเดินทาง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตั้งอยู่ห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองนราธิวาสตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 นราธิวาส-ตากใบ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

เดินทางต่ออีกอึดใจเดียว เพื่อมาผ่อนคลายท่ามกลางแมกไม้ใกล้สายน้ำ ใน “โครงการสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้” ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสวนพฤกษศาสตร์ที่อำเภอแม่ริม

จากนั้นบริเวณป่าเขาตันหยงและป่าเขาสำนักที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองนราธิวาส ก็ได้รับการเนรมิตให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่น ทั้งหายากและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งแก๊ก เทพธาโร เชียด ทัง กะออก ศรียะลาเนียง สั่งทำ งาไซ ฯลฯ ให้ชาวเมืองได้มาพักผ่อนหย่อนใจพร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์
ลองเลือกเดินชมจากบริเวณอ่างเก็บน้ำ ที่เต็มไปด้วยบัวชนิดต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรพันธุ์บัวในอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านเป็นประจำ ก่อนสำรวจพื้นที่โดยรอบที่เรียงรายด้วยไม้เศรษฐกิจ จากนั้นมาศึกษาการปลูกยางพาราและพืชแซมยางในพื้นที่สวนยางเขาสำนัก ส่วนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสำนัก ก็เป็นพื้นที่วิจัยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และยังเป็นอีกจุดที่ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติได้ ก่อนมาชมนิทรรศการพรรณไม้เกียรติประวัติของไทยเป็นการปิดท้าย

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 08 1969 0190

พื้นที่ใกล้เคียงกับสวนพฤกษศาสตร์ยังมีแหล่งทัศนศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามโครงการพระราชดำริอีกหลายโครงการที่น่าสนใจ เช่น
• โครงการฟาร์มตัวอย่าง การปลูกผักปลอดสารพิษ การปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร การประมง การเพาะเลี้ยงนกต่างๆและการผลิตนมแพะ
• โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชเกษตร การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำนาข้าวตามทฤษฎีใหม่ การจัดการป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู (การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและสินค้า OTOP ในอนาคต)
• ป่าลุ่มน้ำบางนรา ล่องเรือเพื่อชมความสวยงามของพรรณไม้และสัตว์ป่าในป่าพรุธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำบางนรา

การเดินทาง
ไปตามทางหลวง 4084 (นราธิวาส-ตากใบ)อยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ 9กิโลเมตร
ภาคใต้

เมนูแนะนำอาหารพื้นถิ่น
ละแซ จ.นราธิวาส
แม้จะใช้แป้งแบนยาวคล้ายก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ แต่เวลากินจะราดด้วยน้ำแกงที่ผสมเนื้อปลา แกล้มผักเหมือนเวลากินขนมจีน

ทริปตัวอย่าง 2วัน 1คืน
วันแรก
ชมการพัฒนาที่เดิน โครงการแกล้งดิน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และชมสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ค้างคืนที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่สอง
ไหว้สักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงและชมเรือกอและ ชมวิถีชีวิตชาวเลริมฝั่งแม่น้ำบางนราที่หาดนราทัศน์ แล้วแวะซื้อข้าวเกรียบปลา ของฝากขึ้นชื่อ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ


 
ขอบคุณแหล่งที่มา คู่มือ "ก้าวแรกสู่๙ที่ยิ่งใหญ่"