Green Attraction

วัดชลธาราสิงเห

นราธิวาส

เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๐๓) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย เนื่องจากเมื่ออังกฤษเข้า ยึดครองมลายู และพยายามจะรวมเมืองนราธิวาสเข้าไว้ในเขต มลายูด้วย โดยอ้างเส้นเขตแดนที่ใช้สันเขาและแม่น้ำเป็นแนวตาม หลักสากลเมื่อมีการปักปันเขตแดนในปี ๒๔๕๑ แต่รัชกาลที่ ๕ ได้ยกการมีวัดชลธาราสิงเหขึ้นมาหักล้างว่าดินแดนด้านนี้มีวัดใน พระพุทธศาสนา มีถาวรวัตถุซึ่งเป็นศิลปะแบบไทย และคนไทยใน พื้นที่นี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ บริเวณนี้จึงเป็นเขตแดนของไทย อังกฤษจึงจนด้วยเหตุผล ไทยจึงไม่ต้องเสียดินแดนด้านตะวันออก ของแม่น าตากใบให้แก่อังกฤษ ด้วยเหตุนี้วัดนี้จึงได้ฉายาว่าเป็น วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย