🔥 ร่วมเป็นสักขีพยาน ช่วยโลก ลดคาร์บอน เที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ไลฟ์สดพรุ่งนี้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  14 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. หน้าเพจ 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ Sneakout หนีเที่ยว 🌳

.

🌍 เนื่องจากปัญหาโลกร้อนในตอนนี้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากมาย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหันกลับมารักษ์โลก!? ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ 3 องค์กร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)✨

.

💁🏻‍♂️ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวนโยบาย BCG Model โดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Tourism และการท่องเที่ยวสีเขียว 7 ประการ (7Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 

💚ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

💚สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

💚เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

💚เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพการบริการด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็ง

.

💁🏻‍♀️โดยทาง อบก. ได้มีแผนการสร้างคู่มือการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการภาคพลังงาน และของเสีย เพื่อจัดการ และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากในผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃

.

💁🏻และทาง TEATA ได้วางแผน กิจกรรม CSR 5 เส้นทางใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยถอดแนวคิด 7 Greens ในการออกแบบและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral)🌧🌧

.

🖥ชมสดพร้อมกัน วันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 64 นี้ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

⏰ทาง Facebook Live ของ 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ Sneakout หนีเที่ยว 💛

.

#LowCarbon #TAT #TEATA #สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย #TGO #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #7greens #Responsibletourism