สถานีรถไฟแม่กลอง และตลาดร่มหุบ

Green Attraction

สถานีรถไฟแม่กลอง สถานีปลายทางของรถไฟสายบ้านแหลม- แม่กลอง ตัวสถานีอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง มีท่าเรือแสงวนิช สำหรับขนส่งข้ามฟาก ในอดีตหากต้องการเดินทางมาแม่กลอง ต้องโดยสารรถไฟหรือไม่ก็ทางเรือตามแม่น้ำแม่กลองเท่านั้น สถานีรถไฟแม่กลองในอดีตจึงมีรถไฟเข้าออกไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐ เที่ยว มีรางรถไฟเข้าสถานี ๓ ราง ความขวักไขว่ทั้งรถรา ผู้คน และของกินจึงกลายเป็นเสน่ห์ที่อยู่คู่สถานีรถไฟแม่กลอง มาจนถึงปัจจุบัน