หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

Green Attraction

กลุ่มผู้รักและสนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร เริ่มมีแนวคิดในการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ มหานครตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่อยมา กระบวนการเรียกร้อง จากผู้ที่ต้องการเห็นหอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครผ่านไปนานกว่า ๑๐ ปี ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘ หอศิลป์แห่งนี้จึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาก ขึ้น จนกระทั่งสามารถเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑