อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Green Attraction

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

วิธีการเดินทาง
ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษม ระหว่างชะอำและหัวหิน ทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือ จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร แล้วใช้ถนนหมายเลข 4 ไปยังหาดชะอำ และขับเลยมายังค่ายพระราม 6 ตำบล ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216 เป็นระยะทาง 49 กิโลเมตร

ลักษณะเด่น
อุทยานแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การร่วมปลูกป่าชายเลน การชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งมีแบบจำลองและกิจกรรมให้ร่วมสนุก จากสร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงการเข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติโดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธรไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สถานที่น่าสนใจในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรประกอบด้วย
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ “การสื่อสาร 2 ทาง (Two Ways Communication)” โดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 8 สถานี ซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ แบบจำลอง หุ่นจำลอง การสาธิต และการทดลองทำ เป็นต้น

สถานีที่ 1 รู้จักพลังงาน ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน พลังงานคืออะไร ชนิดและแหล่งพลังงาน ทรัพยากรพลังงานชนิดหมุนเวียน การนำพลังงานชนิดต่างๆมาใช้ประโยชน์

สถานีที่ 2 ไฟฟ้ามาจากไหน ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าคืออะไร มาจากไหน มีประโยชน์อย่างไร การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ผลดีผลเสียที่แตกต่างกันของการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ผลิตไฟฟ้า

สถานีที่ 3 สถานการณ์พลังงานในประเทศ แนวโน้มในอนาคตปริมาณสำรองพลังงานในประเทศ การนำเข้าจากต่างประเทศ พลังงาน ที่ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

สถานีที่ 4 วิกฤติสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ภาวะโลกร้อน ภาวะฝนกรด อากาศเป็นพิษ ฯลฯ โดยจะเน้นถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม

สถานีที่ 5 บ้านประหยัดพลังงาน นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน การลดการสูญเสียพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

สถานีที่ 6 เดินทางหารสอง นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการลดการสูญเสียพลังงานจากการเดินทางและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

สถานีที่ 7 สำนักงานและโรงเรียนหารสอง นำเสนอความรู้ การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงานและห้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

สถานีที่ 8 1A3R นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการจัดการขยะด้วย 1A3R

ปัจจุบันได้มีนิทรรศการแห่งใหม่ ในชื่อ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการอยู่อย่างพอเพียงตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ห้องประชุมขนาดเล็กขนาด 30 – 40 ที่นั่งห้องประชุมขนาดใหญ่ 200-300 ที่นั่ง สำนักงาน ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น

ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่สำหรับการเข้าค่ายพักแรมสำหรับองค์กรต่างๆทั้งเป็นหมู่คณะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย ภายในค่ายมีบริการบ้านพักเป็นหลัง และบ้านพักรวมสำหรับเยาวชน ลานกิจกรรม และท่าเรือ

ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง และพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ สสวท. จัดฝึกอบรม มีบริการบ้านพัก ลานกิจกรรม และห้องประชุม

นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยมีกิจกรรมร่วมปลูกป่า อาทิ ป่าชายแลน ป่าชายหาดและป่าบก การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง หอดูนก การสาธิตสูบน้ำโดยใช้พลังงานลม การสาธิตการสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

โดยสุดทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะพบกับ บ้านพระยารามราฆพ เป็นบ้านพักต่างอากาศที่มีความสวยงามมาก สร้างขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริสร้างพระราชนิเวศน์เพื่อแปรพระราชฐานมาประทับในฤดูร้อน ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือนพักของเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหราชองครักษ์ และเป็มหาดเล็กหัวหน้าห้อง พระบรรทม โดยสร้างเป็นอาคารยกพื้นสูงด้วยเสาคอนกรีต ผนังก่อด้วยซีเมนต์บล็อกประกอบด้วย พื้นประตู และหน้าต่างไม้สักมีระเบียงกว้างติดต่อกับห้องต่างๆ อันเป็นแบบบ้านพักต่างอากาศที่นิยมในสมัยนั้น แม้จะสร้างเป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากหมู่พระที่นั่ง แต่สามารถมองเห็นกัน และติดต่อกันโดยใช้สัญญาณ โคมไฟสี ซึ่งชักบนเสาเหนือศาลาลงสรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้าเป็นไฟสีเหลืองหมายความว่ากำลังแต่งพระองค์ เมื่อเป็นสีเขียวหมายความว่าเสด็จเข้าโต๊ะเสวยพระกระยาหารค่ำแล้ว

กิจกรรมท่องเที่ยว
– การท่องเที่ยวและบริการด้านการศึกษา
– การจัดค่ายฝึกอบรมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
– ร่วมปลูกป่าชายเลน
– ชมและศึกษาการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมภายในสถานีทั้ง 8 สถานี และห้องนิทรรศการใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งอำนวยความสะดวก
– ที่จอดรถ
– ห้องน้ำ
– แผ่นพับ
– เจ้าหน้าที่บรรยาย

บริษัทนำเที่ยว/สถานที่/บุคคลเพื่อการขาย
– มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0 3250 8396, 0 3250 8411
– มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคาร 609 พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2806155

หมายเหตุ
– หมู่คณะที่สนใจเข้าชมควรติดต่อล่วงหน้า